חוק ההסדרים/תקנות לאמות מידה לחלוקת מים לחקלאות ובחינת יחס ההמרה של מי קולחין במים שפירים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מים וביוב

תקציר

פגיעה במכסות החקלאים ללא מתן פיצוי. ביטול התמריצים לשימוש במי קולחין.

  • עמוד 7 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 3978, תקנות לאמות מידה לחלוקת מים לחקלאות ובחינת יחס ההמרה של מי-קולחין במים שפירים

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

נקבע, כי כל שימוש במי קולחין בחקלאות יביא לביטול המכסה של מים שפירים – אחד לאחד, כלומר, אין כל עידוד לעשות שימוש במי קולחין. יש לשים לב לכך, שעדין לא בכל הגידולים ניתן לעשות שימוש במי קולחין, אך על מנת לעודד יש לתת תמריץ להשתמש במי קולחין – תמריץ שהיה קיים עד עכשיו ולמעשה מבקשים לבטלו.

דברי הסבר

1.

על פי סעיף 37ג' לחוק המים "הוכרז איזור קיצוב וקצבה מועצת הרשות הממשלתית את היקף הצריכה... למטרת חקלאות, יקבע שר החקלאות, בתקנות, אמות מידה להקצאת המים..." תקנות לאמות מידה כאמור טרם נקבעו על ידי שר החקלאות. לפיכך, מוצע להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר לקבוע תקנות אלה, עד ליום 31 בדצמבר 2008.

2.

עם הקמתם של מפעלי הקולחין, אשר מעבירים את המים היוצאים ממתקני טיהור שפכים לשימוש לחקלאות, נקבע כי מי הקולחין וכן מים אחרים (מליחים ונגר) יינתנו כנגד הקטנת מכסות המים השפירים. יחס ההמרה שנקבע ותקף עד היום עומד על 1.2 מ"ק קולחין ל-1 מ"ק שפירים. בעקבות המלצות "ועדת ענבר" לשיפור איכות מי הקולחין והתאמתם לרובם המוחלט של הגידולים החקלאיים, יש לבחון את הקטנת יחס ההמרה ולהתאימו לתנאי השוק כיום. לאור כל האמור, מוצע להקים ועדה בין-משרדית, אשר תבחן את הנושאים האמורים ותיתן את המלצותיה לגוף האחראי על משק המים – מועצת רשות המים.

ראו גם