חוק ההסדרים/חיזוק הרשות הממשלתית למים ולביוב

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מים וביוב

תקציר

הקדמת מעבר הממונה על התאגידים במנהל המים לרשות הממשלתית למים ולביוב.

  • עמודים 3-4 בהצעת מדיניות 2009
  • עמודים 169-170 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • עמוד 69 בקובץ תיקונים להצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 178, חיזוק הרשות הממשלתית למים ולביוב

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

בהתאם למסקנות דו"ח וועדת מגן-2002, שקבעה כי "ריבוי הגופים המטפלים במשק המים, ותהליך קבלת ההחלטות הפגום הנובע מכך, הוא מהגורמים העיקריים שהובילו למשבר העמוק" וכן על רקע המלצתה בדבר הקמת רשות ממשלתית למים ולביוב אשר תרכז את הסמכויות השונות במשק המים, החליטה ממשלת ישראל, בהחלטת ממשלה מס' 4101 מיום 9 באוגוסט 2005, ולפי סעיף 124יא לחוק המים, התשי"ט-1959, להקים ביום 1 בינואר 2007 את הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – רשות המים), המרכזת את הטיפול במכלול ההיבטים הנוגעים למשק המים במדינת ישראל תחת גוף אחד, על מנת להבטיח טיפול נכון ויעיל במשק המים בישראל מתוך ראיה רחבה וכוללת.

כחלק מריכוז הסמכויות האמור, נקבע בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 כי הממונה על התאגידים במנהל המים במשרד הפנים, והמנהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות, יעברו לרשות המים עד ליום 30 ביוני 2010. כן נקבע בסעיף 42 לחוק האמור (כפי שתוקן בסעיף 40 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007 כי תחילתן של חלק מההוראות לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, אשר נוגעת גם היא למועד העברת חלק מהסמכויות למועצת רשות המים, תהיה ביום 30 ביוני 2010.

החל מיום הקמתה, רשות המים היא הגוף הממשלתי המרכז את הטיפול בכלל ההיבטים הנוגעים למשק המים בישראל. אחריות זו כוללת, בין השאר, ליווי של היבטים שונים הנוגעים להקמת תאגידי מים וביוב, קביעת תעריפי מים, טיפול בזיהום מקורות המים ועוד.

לאור כל האמור, מוצע להקדים את המועד שנקבע בחוק למעבר הממונה על התאגידים במנהל המים במשרד הפנים, והמנהל לפיתוח תשתיות הביוב במשרד התשתיות הלאומיות, לרשות המים, למועד קרוב יותר – עד ליום 1 בינואר 2009. הקדמת המעבר תביא לייעול הניהול של משק המים בישראל תוך ראייה כוללת ורחבה של גורם האסדרה המרכזי במשק את כלל האספקטים הנוגעים לניהולו, ובכך להביא לניצול יעיל יותר של המשאבים בתחום זה.

הצעת מדיניות 2009-2010

בתיקון המקיף שנעשה בשנת 2006 בחוק המים, התשי"ט-1959, במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 (להלן – חוק ההסדרים לשנת 2006), נקבע כי החל ביום 1 בינואר 2007 תפעל רשות אחת בתחום המים והביוב, היא הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – רשות המים). בהתאם להוראות התיקון האמור בחוק המים, רשות המים מרכזת את הטיפול במכלול ההיבטים הנוגעים למשק המים, וזאת בשונה מהמצב שקדם למועד תחילת פעילותה של רשות המים, לפיו הסמכויות בתחום המים היו מסורות לשורה של גורמים בממשלה, וזאת בכפוף להסדרים פרטניים שהותירו סמכויות מסוימות בידי גורמים שונים.

בחוק ההסדרים לשנת 2006 נקבע כי הממונה על התאגיד ים במנהל המים במשרד הפנים, והמנהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות, יעברו לרשות המים עד ליום 30 ביוני 2010. כן נקבע בסעיף 42 לחוק האמור (כפי שתוקן בסעיף 40 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007) כי תחילתן של חלק מההוראות בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, אשר נוגעות גם הן למועד העברת חלק מהסמכויות למועצת רשות המים, תהיה ביום 30 בספטמבר 2010. כאמור, החל מיום הקמתה, רשות המים היא הגוף הממשלתי המרכז את הטיפול בכלל ההיבטים הנוגעים למשק המים בישראל. אחריות זו כוללת, בין השאר, ליווי של הקמת תאגידי מים וביוב, קביעת תעריפי מים וטיפול בזיהום מקורות המים. ברי כי מימוש היעדים העומדים בבסיס הקמתה של רשות המים מחייב התבוננות רחבה על כלל הנושאים הנוגעים למשק המים והביוב, ומשכך, ועל רקע פעילות רשות המים במתכונתה זו מעת הקמתה, הרי שהפרדת חלק מהיחידות העוסקות בנושאים מהותיים הנוגעים במישרין למשק המים והביוב (היינו המנהל לפיתוח תשתיות ביוב ויחידת הממונה על התאגידים) מרשות המים, וזאת עד למועד הקבוע לענין זה בחוק ההסדרים לשנת 2006, אינה מאפשרת לממש יעדים אלה כבר בעת הזו. הדברים נכונים ביתר שאת בשל המשבר החמור במשק המים, המחייב הסדרה אחידה וכוללת של משק המים בידי גוף אחד וניצול יעיל יותר של המשאבים בתחום זה.

לאור האמור, מוצע להקדים את המועד שנקבע בחוק למעבר הממונה על התאגידים במנהל המים במשרד הפנים, והמנהל לפיתוח תשתיות הביוב במשרד התשתיות הלאומיות, לרשות המים, למועד קרוב יותר – עד ליום 30 בספטמבר 2009. במקביל, מוצע להקדים את תחילתם של תיקוני החקיקה השונים לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, כאמור בסעיף 42 לחוק ההסדרים לשנת 2006, לאותו מועד.

הגברת שיתוף הפעולה וניהול משק מים בידי רשות אחת יבטיח ביצוע פרויקטים איכותיים יותר וניצול יעיל של מי הביוב המטוהרים במפעלי השבת הקולחין. ניצול יעיל זה צפוי להביא לתוספת של 10 עד 20 מיליון מ"ק קולחין בשנה. תוספת קולחין זו תביא לחסכון של כ-30 עד 60 מיליון ש"ח לשנה למשק הלאומי בהשוואה לחלופה הקיימת להגדלת היצע המים, היינו רכישת מי ים מותפלים.

ראו גם