הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/דחיית פיצול כיתות א' וב'

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

הפחתת שעות מכיתות א'-ב' באזורי הצפון, חיפה ויישובי עוטף עזה.

  • עמוד 87 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4015, תיקון החלטת הממשלה בדבר התכנית לחיזוק הצפון
  • עמוד 4 בהצעת תקציב 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

קיצוץ בשעות לימוד בקרב אוכלוסיות שמדינת ישראל הכירה בכך שהן זקוקות לתגבור בשל היותן קרובות לקוי עימות. ללא דיון ציבורי משמעותי מחליט משרד האוצר לבטל הטבה שנקבעה לאחר מלחמת הלבנון השנייה.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 572 מיום 5 באוקטובר 2006, הוסמך משרד החינוך להפעיל תכנית לחיזוק מערכת החינוך באזורי הצפון, חיפה ויישובי עוטף עזה, אשר תתבצע על פי עקרון דיפרנציאלי ותיתן מענה לצרכים של מערכת החינוך ביישובים שנקבעו על-ידי הקבינט לחיזוק הצפון וחיפה מיום 14.9.06. בין היתר, קובעת החלטת הממשלה כי משרד האוצר יקצה 40 מליון ש"ח בשנה לנושא פיצול כיתות א'-ב' לקבוצות לימוד קטנות. כמו כן, נקבע בהחלטה, כי לעומת כל התכנית שהינה חד פעמית, נושא פיצול הכיתות ייכנס לבסיס התקציב החל משנת הלימודים תשס"ט (ספטמבר 2009).

לאחר החלטה זו, התקבל בכנסת תיקון 28 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן – חוק לימוד חובה), הקובע כי בלימודים בכיתות א' ו-ב' במוסד חינוך רשמי, יילמדו לפחות עשר מסך כל שעות הלימוד השבועיות של מיומנויות היסוד(קריאה, כתיבה וחשבון) במסגרת לימודים שבה מספר התלמידים למורה אינו עולה על 20 תלמידים. עוד קובע התיקון כי הגבלת מספר התלמידים בלימודי מיומנויות היסוד, כאמור, תוחל באופן הדרגתי החל משנת הלימודים התשס"ט ואילך.

לאור התוספות המשמעותיות שמקבלת מערכת החינוך, והפריפריה בפרט ובהן הרפורמה בחינוך אשר מיושמת בעיקר באזורי הפריפריה בשלב הראשון, תוספת שעות הלימוד למערכת החינוך וכן המשאבים אשר מתווספים לנושא פיצול כיתות לימוד מתוקף תיקון 28 לחוק לימוד חובה, מוצע לתקן את החלטת ממשלה 572 בדבר התכנית לחיזוק הצפון כך שהשתתפות משרד האוצר בגין פיצול כיתות לימוד תבוטל החל משנת הלימודים תשס"ט. בהתאם לאמור, מוצע להפחית 40 מיליון ש"ח מבסיס תקציב משרד החינוך.

הצעת מדיניות 2009-2010

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 28), התשס"ז-2007 (להלן – החוק), שהתקבל בכנסת ביום 5 ביוני 2007, קובע כי בלימודים בכיתת יסוד (כיתות א' ו-ב'), במוסד חינוך רשמי, ילמדו לפחות עשר מסך כל שעות הלימוד השבועיות של מיומנויות היסוד, קריאה, כתיבה וחשבון, במסגרת לימודים שבה מספר התלמידים למורה אינו עולה על עשרים. עוד נקבע בחוק, כי יישומו יהיה הדרגתי, באופן המפורט להלן.

בעקבות יישום רפורמת "אופק חדש" בחינוך היסודי נוספו שעות לימודים רבות למערכת החינוך, שמטרתן, בעיקר, לאפשר "שעות פרטניות", קרי שעות לימוד שבהן נערכים הלימודים בכיתות קטנות, בהן מספר התלמידים למורה לא עולה על חמישה. בנוסף, ביום 24 באוגוסט 2008 התקבלה החלטת הממשלה מס' 4016, לעניין צמצום מספר התלמידים בכיתה, שקבעה יישום הדרגתי, החל מראשית שנת הלימודים תשס"ט, של תכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה.

לנוכח יישום רפורמת "אופק חדש" והתכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה, שצמצמו את הצורך בהוספת שעות לימוד לצורך הקטנת מספר התלמידים במסגרות הלימודים, וברקע המשבר הכלכלי ואילוצי התקציב, מוצע לדחות את מועד יישום החוק כך שמספר השעות השבועיות המינימאלי, בכל שנת לימודים, בהן ילמדו תלמידי כיתות א' ו-ב' במסגרת לימודים שבה מספר התלמידים למורה אינו עולה על עשרים יהיה כמפורט בטבלה שלהלן. יצוין, כי הוספת שעות לימוד כאמור לכיתות ב', קודם להשלמת ההוספה של מלוא שעות הלימוד לכיתות א', היא בהתאם להמלצת משרד החינוך לעניין זה.

מספר השעות השבועיות המינימאלי במיומנויות היסוד, בכל שנת לימודים, בהן ילמדו
כיתות א' ו-ב' במסגרת לימודים שבה מספר התלמידים למורה אינו עולה על עשרים
תש"ע תשע"א תשע"ב תשע"ג תשע"ד תשע"ה ואילך
כיתות א' 5 במקום 10 5 במקום 10 5 במקום 10 10 10 10
כיתות ב' 0 5 5 במקום 10 5 במקום 10 5 במקום 10 10