הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: הותקנו בהצלחה גאדג'אטים על שרת האתר. ניתן לבחור מביניהם בדף ההעדפות האישיות. כמו כן, מהיום אפשר לכתוב משוב על הערך בתיבה שמתחתיו, לאחר הרשמה קצרה.

חוק ההסדרים/תיקון פקודת הבנקאות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה כללי

תקציר

הסמכת המפקח על הבנקים לתת הוראות הנוגעות להעברת מידע לצורך ניהול סיכונים.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

נוכח התפתחות תחום ניהול הסיכונים, ולאחר תהליך בינלאומי ממושך בועדת באזל לפיקוח על הבנקים ("ועדת באזל") , פורסמו ביוני 2006 כללים חדשים בנוגע למדידה והקצאה של הון בתאגידים בנקאיים – הידועים גם בכינוי 'כללי באזל II ' (להלן: באזל II). מטרת כללי באזל II היא לשפר את אופן ניהול הסיכונים במערכת הבנקאית העולמית, ובכלל זה את ניהול הלימות ההון. כללי באזל II יוצרים זיקה בין הסיכונים להם חשופים התאגידים הבנקאיים להון המוחזק כנגד סיכונים אלה, בצורה מורכבת, כוללת ומדויקת יותר מבעבר.

בחודש ינואר 2007 הודיע המפקח על הבנקים, כי כללי באזל II יחולו על תאגידים הבנקאיים החל משנת 2009, וכי על התאגידים בנקאיים להיערך באופן שיבטיח את מוכנותם למועד זה.

כללי באזל II מבוססים במהות, על עקרון ניהול סיכונים ברמת הקבוצה הבנקאית. לצורך ניהול סיכונים קבוצתי, נדרשת מדידה של השקעות, חשיפות, ומגבלות על בסיס צובר של כל הפרטים המרכיבים את הקבוצה הבנקאית. לצורך כך, עולה הצורך בהעברת נתונים מזוהים בין החברות המרכיבות את הקבוצה הבנקאית. המידע שהעברתו נדרשת הינו מידע ספציפי בנוגע להיקף האשראי, קיומם של פיגורים בפירעונו ומידע נוסף שת כליתו לאפשר לקבוצה הבנקאית לנהל את מכלול סיכוניה באופן מושכל. כללי באזל II אומצו ברוב המדינות המפותחות בעולם.

בישראל, לאור חובת הסודיות הבנקאית והגנת הפרטיות, קיים קושי של ממש ביישום כללי באזל II בכל הנוגע ליכולת לנהל סיכונים על בסיס קבוצתי, ולפיכך מוצע התיקון בהחלטה זו, לפיו יוסמך המפקח על הבנקים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת הממונה לפי פקודת הבנקאות והנגיד, ליתן לתאגידים הבנקאיים הוראות הנוגעות להעברת המידע הנדרש בתוך הקבוצה הבנקאית.

לתיקון המוצע השלכות מהותיות על היכולת של התאגידים הבנקאיים לנהל את סיכוניהם, בכלל, ועל פי כללי באזל II אשר אומצו כלפי המערכת הבנקאית בישראל, בפרט. ליכולת התאגידים הבנקאיים לנהל את סיכוניהם בצורה טובה, מלאה ומושכלת נודעת חשיבות מרכזית, במיוחד נוכח המשבר הפיננסי הפוקד את העולם בימים אלו.

בהתייעצות עם הגורמים המוסמכים במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים הוחלט כי נדרש לענין זה תיקון החקיקה האמור.

ועדת באזל היא וועדה של מפקחים על בנקים ב-13 מדינות מפותחות, שמושבה בבנק הבינלאומי לסילוקין (BIS) בבאזל שבשווייץ. וועדה זו מתווה עקרונות וסטנדרטים משותפים לפיקוח על הבנקים, אשר מאומצים על ידי רשויות הפיקוח במרבית מדינות העולם, ובישראל בכלל זה.

ראו גם