הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/תיקון חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תחבורה

תקציר

גביית אגרה על חלקו הדרומי של כביש חוצה ישראל.

  • עמוד 69 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4003, תיקון חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995
  • סעיף 9 בהצעת חוק ההסדרים 2009
  • סעיף 28 בהצעת חוק ההסרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

חלק זה של הכביש נסלל על חשבון המדינה. ישנה מחלוקת כלכלית על התועלת שבגביית אגרה זו. זהו שינוי מהותי בתפיסתה של מהם כבישי אגרה ויש לדון בו בנפרד.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

בהתאם לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 לא ניתן להטיל על זכיין, במסגרת חוזה זיכיון, את תחזוקתו של קטע נוסף מכביש 6 שהוקם מתקציב המדינה בתמורה לגביית אגרה אפילו אם האגרה עתידה לממן רק את תחזוקתו והפעלתו של הכביש.

חלקו הדרומי של כביש 6, ממחלף שורק לאחוזם, הוקם מתקציב המדינה וכיום לא ניתן להכלילו בחוזה זיכיון, בין עם הזכיין הקיים ובין עם זכיין נוסף. על מנת לאפשר יישום החלטת מדיניות של משרדי התחבורה והאוצר בדבר גביית אגרה עבור הנסיעה בקטע כביש זה, מוצע תיקון החקיקה האמור.

ללא התיקון המוצע, יאלץ משרד התחבורה לממן מתקציבו את תחזוקת קטע הכביש. כדי להעמיד את רמת השירות בקטע הכביש בסטנדרטים הנהוגים בקטעים המרכזיים שלו, על פי הערכות חברת כביש חוצה ישראל, יש צורך בתקציב שנתי של כ-22 מיליון ש”ח.

הצעת חוק ההסדרים 2009-2010

פסקאות (1) עד (3)

סעיף 3א לחוק כביש חוצה ישראל שעניינו "הרחבת חוזה הזיכיון", קובע כי שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – השרים) רשאים להחליט כי קטע נוסף של כביש ארצי לישראל (להלן – כביש חוצה ישראל) שלגביו הוחלט לפי סעיף 2 שיהיה כביש אגרה, ייכלל בחוזה הזיכיון שנחתם עם בעל זיכיון קיים שנבחר לפי סעיף 3(א) לחוק כביש חוצה ישראל, וזאת בכפוף לתנאים כספיים וכלכליים שעליהם יורו השרים ושייכללו בחוזה שייחתם לעניין זה עם בעל הזיכיון ושיהווה חלק מחוזה הזיכיון המקורי.

מוצע לתקן את הסעיף האמור כך שיבהיר כי נוסף על הרחבת חוזה זיכיון קיים, רשאים השרים לקבוע כי ייערך לגבי קטע נוסף כאמור הליך נפרד לבחירת בעל זיכיון לפי סעיף 3(א) לחוק כביש חוצה ישראל.

פסקה (4)

סעיף 4 לחוק כביש חוצה ישראל קובע, בפסקה (1), כי חוזה הזיכיון יכלול, בין השאר, את חובתו של בעל הזיכיון לתכנן, לבנות, לתחזק, להפעיל ולשפר את כביש חוצה ישראל. לפיכך, לכאורה, לא ניתן להטיל על בעל הזיכיון, במסגרת חוזה הזיכיון, את תחזוקתו והפעלתו של קטע נוסף מכביש חוצה ישראל שהוקם מתקציב המדינה, בתמורה לגביית אגרה.

מוצע להבהיר כי חוזה הזיכיון לגבי קטע נוסף של כביש חוצה ישראל, ובכלל זה הרחבה של חוזה זיכיון קיים כאמור בסעיף 3א לחוק כביש חוצה ישראל, יכול שיחול רק לעניין אחזקתו, הפעלתו, שיפורו או כל עניין אחר שיוחלט על ידי השרים. כך יהיה ניתן לאפשר, באמצעות בעל זיכיון, תחזוקה והפעלה של קטע מכביש חוצה ישראל שתוכנן ושנבנה טרם העברת הפעלתו אליו, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה וכנגד אגרה.

מוצע להבהיר כי חוזה הזיכיון לגבי קטע נוסף של כביש חוצה ישראל, ובכלל זה הרחבה של חוזה זיכיון קיים כאמור בסעיף 3א לחוק כביש חוצה ישראל, יכול שיחול רק לעניין אחזקתו, הפעלתו, שיפורו או כל עניין אחר שיוחלט על ידי השרים. כך יהיה ניתן לאפשר, באמצעות בעל זיכיון, תחזוקה והפעלה של קטע מכביש חוצה ישראל שתוכנן ושנבנה טרם העברת הפעלתו אליו, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה וכנגד אגרה המתאימה לכיסוי עלויות אלה.