הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/קצבאות זקנה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

דחיית מועדי התוספת לקצבאות הזקנה.
העלאת גיל הזכאות המקסימאלי מ-70 ל-85.
קיצוץ השתתפות המדינה במימון קצבאות זקנה בביטוח לאומי.

  • עמוד 123 בהצעת מדיניות 2009

דברי הסבר

סעיף 1

בהחלטת ממשלה מס' 2941 מיום 13 בינואר 2008, שעניינה תכנית הסיוע לניצולי השואה – תכנית לשינוי ושיפור בקצבאות הזקנה ובגמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים (להלן – החלטת הממשלה), נקבעה תוספת לקצבת הזקנה הבסיסית בשלושה מועדים: 1 באפריל 2008 – 250 מיליוני ש”ח; 1 בינואר 2009 – 500 מיליוני ש”ח (אשר שולמו בפועל); 1 בינואר 2010 – 250 מיליוני ש”ח. על מנת לעמוד במסגרת התקציב לשנת 2009, מוצע לדחות את תשלום שתי התוספות העתידיות בשנה אחת, כך שיתווספו 250 מיליוני ש"ח ב-1 בינואר 2010 ו-250 מיליוני ש”ח נוספים ב-1 בינואר 2011.

סעיף 2

החלטת הממשלה הנחתה את הדרגים המקצועיים לגבש המלצות לשיעורי קצבת הזקנה הבסיסית לבני 80 ומעלה לשנים 2009 ו-2010 במטרה להביא לכך שבשנת 2010 תעמוד קצבת הזקנה לקשישים מעל גיל 80 על 18.4% מהסכום הבסיסי, ובשנת 2011 תעמוד תוספת קצבת הזקנה לבני 80 ומעלה על 19% מהסכום הבסיסי. על מנת לעמוד במסגרת התקציב שנקבעה לשנת 2009 מוצע לקבוע, כי בשנת 2010 תעמוד קצבת הזקנה הבסיסית לקשישים מעל גיל 80 על 19% מהסכום הבסיסי וקצבת הזקנה לקשישים בני 75 עד 80 תעמוד על 17% מהסכום הבסיסי.

סעיף 3

על פי חוק הביטוח הלאומי, גיל הזכאות לקצבת זקנה הוא 70 שנים. לגבי מי שהגיע לגיל פרישה וטרם הגיע לגיל הזכאות, תשלום הקצבה מותנה במבחן הכנסה. כאשר הכנסתו המרבית של הקשיש עולה על ההכנסה המרבית הקבועה בחוק הביטוח הלאומי, משולמת לקשיש קצבה חלקית, שהיא הקצבה המלאה פחות 60% מסכום ההכנסה העולה על ההכנסה המרבית.

סכום ההכנסה המרבית עומד על 4,368 ש"ח בחודש ליחיד ו-6,188 ש"ח בחודש לזוג, ובחישוב ההכנסות כאמור לא מובאת בחשבון הכנסה שמקורה בקצבה המשתלמת מכח חיקוק, דיני חוץ, או על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה שנעשו בישראל או בחוץ לארץ (כגון פנסיה ממקום העבודה או גמלה חודשית מגרמניה). עבור כל שנה בה לא משולמת קצבה בשל מבחן ההכנסות מקבל הזכאי תוספת דחיית קצבה שהיא הגדלה של הקצבה ב-5%. מוצע לקבוע, כי גיל הזכאות לקצבת זקנה ללא מבחן ההכנסות כאמור יועלה ל-85, ולהפחית בהתאם מהקצבות אוצר המדינה למוסד 30 מיליוני ש”ח.

סעיף 4

אוצר המדינה משתתף בגביה של המוסד לביטוח לאומי לענף זקנה בשיעור של כ-17% (על כל שקל שגובה המוסד לענף זקנה, אוצר המדינה מעביר 17 אגורות). בהתאם לתיקונים המוצעים בסעיפים 1 ו-2 לעיל, מוצע להפחית את שיעור השתתפות אוצר המדינה בענף הזקנה ולהעמידו על 15%. שינוי זה צפוי להפחית את הקצבות אוצר המדינה למוסד בכ-250 מיליון ש”ח.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

התוספת הראשונה של 250 מליון ש"ח תדחה עד לינואר 2010, בניגוד להחלטת הממשלה, לפיה היתה אמורה להשתלם התוספת כבר בינואר 2009. התוספת השניה תדחה מינואר 2010 לינואר 2011.

העלאת גיל הזכאות המקסימאלי מ-70 ל-85 פירושה ביטול קצבת הזקנה, כפי שהיתה עד היום, ומתן קצבה רק למעטים ולא לכל הזכאים.

קיצוץ השתתפות המדינה במימון סעיף קצבאות זקנה בביטוח לאומי – המדינה תשתתף ב-15% מקצבת הזיקנה ולא ב-17% כפי שהיה עד עתה. זאת פגיעה נוספת בתקציבי המוסד לביטוח לאומי והתנערות נוספות של המדינה מחובותיה כלפי הזקנים.