הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/קידום ועידוד הפריפריה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

אישור הצעת חוק אזורי עדיפות לאומית, התשס"ז-2007

דברי הסבר

קידום אזורים מוגדרים במדינה, ובפרט – הפריפריה הגאוגרפית, הוא בעל חשיבות רבה. זאת, בין היתר, בשל הפערים הקיימים בשורה של תחומים בין אזורי הפריפריה לבין אזורים אחרים במדינה שרובם מצויים באזור המרכז.

משכך, קיימת הצדקה כלכלית רחבה לשינוי סדרי העדיפויות בהקצאת המשאבים הציבוריים לשם העדפת אזור הפריפריה, כפי שיוגדר לענין זה בידי הממשלה.

הצדקה כלכלית זו נשענת, בין היתר, על העקרונות הבאים: אי שוויון בפוטנציאל ההזדמנויות בין הפריפריה למרכז, אשר בא לידי ביטוי, בין היתר בנתוני התע סוקה; הצורך בהגדלת הצמיחה באזור הפריפריה שיהווה זרז לצמיחה כוללת של המשק; החשיבות בחיזוק העצמאות הכלכלית של הפריפריה באמצעות יצירת תשתיות, אשר יביאו, בטווח הארוך, להקטנת התלות בסיוע הממשלתי; ניתוח יעיל של המשאבים הלאומיים, לרבות השקעות עבר ועלויות שקועות; והכל תוך שמירה על היעדים הפיסקאליים של הממשלה.

ביום 24 באוגוסט 2008 קיבלה הממשלה הקודמת שורה של החלטות בנושא קידום ועידוד הפריפריה הגאוגרפית, כפי שהוגדרה בהחלטה מס' 3960, אשר חלקן נכללו בהצעת חוק המדיניות הכלכלית של הממשלה לשנת הכספים 2009.

קיימת חשיבות בהמשך מגמה זו, לצד קביעתן של פעולות נוספות שתבצע הממשלה במהלך שנות התקציב 2009 ו-2010 לשם הרחבת אותה מגמה.

קביעת סדרי העדיפויות להקצאת המשאבים הציבוריים לשנים 2009 ו-2010, כך שתבטא את ההעדפה בהקצאה זו לאזורי הפריפריה, צריך שתהיה במסגרת התקציב שקובעת הממשלה לאותן שנים. תקציב המדינה מבטא את סדרי העדיפויות התקציב יים, הכלכליים והחברתיים של הממשלה, ומכאן – החשיבות לכלול בחוק התקציב לאותן שנים ובהחלטות הממשלה השונות את ההקצאה של המשאבים הציבוריים לקידום ועידוד הפריפריה, להנחות את משרדי הממשלה לפעול במהלך השנים הקרובות ליישום מגמה זו וכן לקדם חקיקה, ככל שהדבר נדרש, לשם כך.

בנסיבות אלה, קיים הכרח להבטיח – כחלק מהתכנית הכלכלית של הממשלה לשנים 2009 ו-2010 – את סמכויות הממשלה לפעול להגדרת אזורי העדיפות הלאומיים, ההטבות שיינתנו לאזורים אלה ופעולות נוספות שתקבע הממשלה ביחס לאותם אזורים. בדרך זו ניתן יהיה להוציא את תכניות הממשלה מן הכוח אל הפועל, בפרק זמן קצר ככל הניתן, וכבר במסגרת התכנית הכלכלית הקרובה שתניח הממשלה על שולחן הכנסת, אשר מבטאת את מדיניות הממשלה בהקצאת המשאבים הציבוריים ואת סדרי העדיפויות של הממשלה.

בפסק הדין בבג"צ 11163/03 ועדת המעקב העליונה ואח' נגד ראש הממשלה, אשר ניתן ביום 27.2.2006, קבע כב' המשנה לנשיא (בדימוס), מ' חשין, בין היתר, כי הממשלה אינה מוסמכת לכונן אזורי עדיפות לאומית ולהקנות באזורים אלה הטבות שונות, מכוח סמכותה השיורית לפי סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה, אלא נדרשת חקיקה המסמיכה את הממשלה לכונן אזורי עדיפות לאומית ולהקנות הטבות שונות בהם. זאת, בין השאר, נוכח קיומו של חוק ראשי המסדיר את הנושא, הוא חוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988.

נוכח הצורך להקנות לממשלה את הסמכות להמשיך ולתת הטבות לאזורים שיוכרו על ידי הממשלה כאזורי עדיפות לאומית, הוגשה מטעם הממש לה הצעת חוק אזורי עדיפות לאומית, התשס"ז-2007, אשר בה הוצע להקנות לממשלה, במסגרת חקיקה ראשית המחליפה את חוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988, סמכות לכונן אזורי עדיפות לאומית ולהקנות הטבות שונות בהם.

בשל מדיניות הממשלה לענין פיתוח אזור הפריפריה, בהמשך לתכנית שעליה החליטה הממשלה הקודמת ביום 24 באוגוסט 2008, וכדי להבטיח כי תקציב המדינה וסדרי העדיפויות בהקצאת המשאבים הכלכליים של הממשלה יביאו לידי ביטוי מדיניות זו, קיים הכרח לקדם במסגרת חוק המדיניות הכלכלית של הממשלה לשנים 2009 ו-2010 את הצעת החוק האמורה.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות