חוק ההסדרים/מיקוד קצבאות זקנה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

  • סעיף 55(3-5) בהצעת חוק ההסדרים 2009

דברי הסבר

לא מופיע בהצעת מדיניות 2009

הצעת חוק ההסדרים 2009

סעיף 244 לחוק הביטוח הלאומי, שעניינו קצבת זקנה, קובע בסעיף קטן (א) כי למבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה, תשולם קצבה חודשית בשיעור של 16.5% מהסכום הבסיסי, שהוא השכר הממוצע במשק כפי שהיה ב-1 בינואר 2006, כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן. שיעור קצבת הזקנה הקבוע בסעיף 244(א) האמור תוקן בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 106), התשס"ח-2008 (פורסם בס"ח התשס"ח, עמ' 390, מיום 30 במרס 2008) (בפרק זה – תיקון מס' 106), ושונה משיעור של 16.2% מהסכום הבסיסי לשיעור של 16.5% ממנו, וזאת בהמשך לתכנית הממשלתית בדבר שינוי ושיפור קצבאות הזקנה וגמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים (בפרק זה – התכנית הממשלתית), כפי שבאה לידי ביטוי בחוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נכנסים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 (פורסם בס"ח התשס"ח, עמ' 236, מיום 9 במרס 2008). עוד הוסף בתיקון מס' 106, בהתאם לתכנית הממשלתית, סעיף 247א בחוק הביטוח הלאומי שבו ניתנה תוספת משמעותית לקצבת הזקנה והשאירים למי שמלאו לו 80 שנים ומעלה.

סעיף 252 לחוק הביטוח הלאומי, שעניינו גמלת שאירים, קובע בסעיף קטן (א)(1) כי במקרה שבו נפטר מבוטח ישלם המוסד לביטוח לאומי מענק לפי הוראות סעיף 255, או גמלת שאירים, בשיעור של 16.5% מהסכום הבסיסי כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, לאלמנה או לאלמן כמפורט באותו סעיף.

בהמשך לתכנית הממשלתית וכדי לסייע לקשישים נזקקים שמלאו להם 70 שנים וטרם מלאו להם 80 שנים, מוצע לתקן את סעיף 244(א) לחוק הביטוח הלאומי ולהגדיל את שיעור קצבאות הזקנה המשולמות לקשישים כאמור, משיעור של 16.5% מהסכום הבסיסי לשיעור של 17.3% מהסכום הבסיסי.

במקביל, מוצע לתקן את סעיף 252(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי ולהגדיל באותו שיעור את קצבאות השאירים המשולמות למנויים בסעיף. הגדלת שיעור קצבאות הזקנה והשאירים כמוצע משקפת תוספת של 350 מיליון שקלים לקצבאות כאמור.

כן מוצע לתקן את סעיף 247א לחוק הביטוח הלאומי, ולהתאים את ההפניה לסעיף 244(א), בהתאם לנוסחו המוצע.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות