הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/ייעול בהקצאת משאבים ורגולציה בתחום הספורט

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה ספורט

תקציר

הקמת המועצה הלאומית לספורט

  • עמודים 96-98 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • עמודים 41-42 בקובץ תיקונים להצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 155, ייעול בהקצאת משאבים ורגולציה בתחום הספורט
  • פרק ט"ו סעיפים 59-62 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010 (ספורט)

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הצעת מדיניות

כיום תומכים מספר משרדי ממשלה, ובראשם משרד התרבות והספורט, בפעילות השוטפת של גופי הספורט ובבניית מתקני הספורט, וזאת בנוסף לגופים נוספים דוגמת המועצה להסדר ההימורים בספורט, מפעל הפיס והוועד האולימפי, המעבירים, מידי שנה, סכומים משמעותיים לתמיכה בענפי הספורט, באיגודי הספורט ובבניית מתקני ספורט.
בשנת 2008 הועברו לתחום הספורט כ-630 מיליון ש"ח, וזאת לא כולל המשאבים שהושקעו על ידי השלטון המקומי.

כל גוף מהמנויים לעיל, מקצה את הכספים שברשותו בהתאם לנהלים שהגוף עצמו קבע. יתרה מזאת, משרדי הממשלה השונים, למעט משרד הספורט, עושים זאת בהתאם לשיקול דעתם ללא קריטריונים מובנים וידועים מראש.
ריבוי הגופים התומכים בתחום הס פורט וחוסר תיאום ביניהם גורם לבזבוז המשאבים בתחום הספורט ולהיעדר יכולת של משרד הספורט לקבוע וליישם מדיניות ארוכת טווח בתחום הספורט, ברמה של תמיכה בענף, באגודות או בבניית מתקנים, דבר העלול ליצור אי שוויון וחוסר שקיפות.

על כן, מוצע להקים מועצה שתייעץ לשר הס פורט בנושאי המדיניות של התחום וכן תציע אמות מידה אחידות להקצאת המשאבים בתחום הספורט, וזאת תוך שמירה על העצמאות של הגופים השונים. המועצה תורכב מנציגי הגופים הרלוונטיים במטרה לשמור על איזון בין האינטרסים השונים.

ועדת לוין, אשר בחנה בשנת 1996 את מבנה הספורט בישראל, המליצה להקים מועצה לאומית לספורט אשר תהיה גוף עליון, ובסמכותו להתוות מדיניות ולקבוע עדיפויות בפיתוח ענפי ספורט.

מוצע כי המלצות המועצה לאמות המידה לחלוקת המשאבים הציבוריים בתחום הספורט יועברו לאישור שר הספורט, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם היו עץ המשפטי לממשלה. אמות המידה שיאושרו יחייבו את כל הגופים המפורטים בגוף ההחלטה.

אופן מינוי חברים במועצה, תנאי כשירותם, הסדר ניגודי העניינים וסדרי עבודתה של המועצה ייקבעו בחוק הספורט.

בעקבות הקמת מועצת הספורט והעברת חלק מסמכויות המועצה להסדר ההימורים בספורט למועצה, מוצע לשנות את הרכב המועצה להסדר ההימורים בספורט באופן שיתאים בצורה מיטבית לתפקידיה החדשים של מועצת ההימורים.

הצעת חוק ההסדרים 2009-2010

הצעת חוק זו באה להקים מועצה לאומית לספורט ולהגדיר את תפקידיה. הקמת המועצה הלאומית לספורט נדרשת הואיל וכיום תומכים כמה משרדי ממשלה, ובראשם משרד התרבות והספורט, בפעילות השוטפת של גופי הספורט ובבניית מיתקני הספורט, וזאת נוסף על גופים נוספים דוגמת המועצה להסדר ההימורים בספורט ורשויות מקומיות מתוך הכספים המועברים אליהן ממפעל הפיס.

בשנת 2008 השקיעו גופים אלה כ-630 מיליון ש"ח בענף הספורט בישראל, וזאת לא כולל המשאבים שהושקעו ישירות על ידי השלטון המקומי ומתקציבו השוטף.

נכון להיום, כל גוף מהמנויים לעיל, מקצה את הכספים שברשותו בהתאם לנהלים שהגוף עצמו קבע. יתרה מזאת, משרדי הממשלה השונים, למעט משרד הספורט, עושים זאת בהתאם לשיקול דעתם בלא קריטריונים מובנים, שקופים וידועים מראש.

ריבוי הגופים התומכים בתחום הספורט וחוסר התיאום ביניהם גורם להקצאת משאבים בלתי יעילה בתחום הספורט ולהעדר יכולת לקבוע וליישם מדיניות ארוכת טווח בתחום הספורט.

ועדת לוין, אשר בחנה בשנת 1996 את מבנה הספורט בישראל, המליצה להקים מועצה לאומית לספורט אשר תהיה גוף עליון, ובסמכותו להתוות מדיניות ולקבוע עדיפויות בפיתוח ענפי ספורט.

לאור האמור לעיל, מוצע להקים את המועצה הלאומית לספורט, אשר תייעץ לשר הספורט בעניין קביעת מדיניות ארוכת טווח לענף הספורט, תמליץ בעניין קביעת סדרי העדיפויות להשקעות בתחום הספורט, וכן תציע אמות מידה אחידות להקצאת המשאבים בתחום הספורט, וזאת תוך שמירה על העצמאות של הגופים השונים. כמו כן המועצה תציע לשרים תכנית לאומית למיתקני ספורט, שתכלול, בין השאר, כללים מחייבים בדבר תקינות ובטיחות של מיתקני הספורט.

הצעת חוק זו נועדה ליישם את עיקרי המלצות ועדת לוין בעניין הקמת המועצה הלאומית לספורט, וכן לקבוע את תפקידיה.