הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/ייעוד כספי הקצבות לפיתוח ברשויות המקומיות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה פנים

תקציר

העברת כספי הפיתוח לרשויות מקומיות לחשבון בנק נפרד, המיועד רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות.

  • החלטת ממשלה מס' 208, ייעוד כספי הקצבות לפיתוח ברשויות המקומיות
  • סעיף 8 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הממשלה מקצה תקציבים בהיקף משמעותי לטובת פעולות פיתוח ברשויות המקומיות פעולות אלה כוללות, בעיקר, תכנון, הקמה, רכישה, שיפוץ או הרחבה של תשתיות, מבני ציבור או שטחים לצורכי ציבור.

נוכח מצבן הכלכלי הקשה של חלק מהרשויות המקומיות, הטילו נושים שונים עיקולים על חשבונות הבנק של רשויות אלה, כאשר חלק מהעיקולים הוטלו לא בשל חובות הנובעים מביצוע עבודות הפיתוח, אלא בשל חובות אחרים. מצב דברים זה והחשש כי העברת כספי הפיתוח לרשויות המקומיות תביא להעברתם לנושים שונים אשר הטילו עיקולים כאמור והכספים לא ישמשו למטרות שלשמן נועדו, מונעים את העברת הסיוע הממשלתי לטובת פיתוח אותם יישובים, ונגרמת פגיעה קשה לרשויות המקומיות ולתושביהן.

הכשל האמור מקשה על סיוע ממשלתי בתחום הפיתוח, וזאת במיוחד ביישובים בפריפריה המאופיינים במצב כלכלי קשה. מציאות זו פוגעת ביישום המדיניות הממשלתית, ולפיה המשאבים הממשלתיים מוקצים באופן דיפרנציאלי, לטובת ערי הפיתוח והפריפריה.

בהתאם לכך, מוצע לתקן את חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – החוק), ולקבוע בו, כהוראת קבע, כי הממשלה תעביר את כספי הפיתוח כאמור לחשבון בנק נפרד, אשר הכספים בו לא יהיו ניתנים לשעבוד, להמחאה או לעיקול, למעט סייגים מסוימים לעניין עיקול לטובת מי שהעירייה התקשרה עמו כדין לטובת ביצוע או רכישה במסגרת פעולות הפיתוח. הסדר זה נקבע בעבר כהוראת שעה במסגרת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004 (ס"ח התשס"ד, עמ' 142), שתוקפה פג ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) ועתה מוצע לקבוע את ההסדר האמור בהוראת קבע.