הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/התייעלות באגפי השיקום של משרד הביטחון

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה ביטחון

תקציר

יצירת הבחנה בין נפגעים בפעילות מבצעית ונפגעים אחרים בזמן שירות צבאי.

  • עמודים 220-221 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 198, התייעלות באגפי השיקום של משרד הביטחון

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

ייעודם המרכזי של אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה (להלן ביחד – אגפי השיקום) הינו לסייע, ככל שניתן, ומוקדם ככל האפשר, בשיקום נכים ומשפחות חללי צה"ל שנפגעו בפעילות צבאית, כך שיעמדו ברשות עצמם ללא תלות בגוף המשקם. כיום מטפל ים אגפי השיקום בכ-55,000 נכים ובכ-17,400 הורים שכולים, אלמנות ויתומים. תקציב אגפי השיקום לשנת 2008 הסתכם בסכום הקרוב ל-4 מיליארד ש"ח, המהווה מעל 10% מתקציבו השקלי של משרד הביטחון.

מניתוח פעילות אגפי השיקום עולות מספר מגמות עיקריות, המונעות מאגפי השיקום למלא את יעדיהם המקוריים:

1. הרוב המוחלט של הנפגעים המוכרים בשנים האחרונות אינם נפגעי פעילות צבאית או ביטחונית במהותה. כך למשל, רק 22% מהנכים שהוכרו החל משנת 1984 ו-11% מהחללים שמשפחתם הוכרה בשנת 2007 נפגעו בפעילות מבצעית. המצב שנוצר, שבו אגפי השיקום מטפלים בעיקר בנפגעי תאונות עבודה ומחלות, מונע מאגפי השיקום להפנות את עיקר משאביהם לטובת שיקומם של הזכאים שנפגעו בפעילות צבאית, ובכך למלא את ייעודם המקורי.

2. כמחצית מנכי אגף שיקום נכים הינם נכים שדרגת נכותם היא 10%-19% בלבד, אשר הוכרו לפני יום 1 בינואר 1996. בנוסף, נכים שהוכרה להם דרגת נכות מעל 30% מהווים רק כשליש מכלל זכאי האגף. חלקם היחסי הגבוה של הנכים שדרגתם עד 30% מכלל נכי האגף מסיטה משאבים ותקציבים מהנכים בעלי הנכויות הקשות יותר, אשר בשיקומם נדרשת השקעה גדולה יותר.

המלצות הוועדה לבחינת תקציב הביטחון, אשר עיקריהן אומצו בהחלטה מס' 2236 מיום 12 באוגוסט 2007, כללו, בין השאר, המלצה לפיה תוקם ועדת מומחים אשר מטרתה תהיה להביא לייעול בפעילות מערכת השיקום ולאיתור מקורות לחיסכון תקציבי. בנוסף, המליצה הוועדה כי הממשלה תשקול ביצוע מיידי של רפורמות פרטניות בכללים לזכאות ולתשלומים, וביניהן הצעה לפיה הכרה כזכאי לסיוע באגפי השיקום תינתן רק במידה והוא נפגע עקב פעילות צבאית או ביטחונית במהותה.

אשר על כן, מוצע להקים ועדה ציבורית אשר תבחן את אמות המידה לזכאות לסיוע באגפי השיקום, באופן אשר יאפשר לאגפי השיקום למלא את ייעודם ולהתמקד בזכאים שנפגעו בפעילות ביטחונית ובזכאים אשר חומרת פגיעתם מקשה עליהם להשתקם כלכלית, חברתית ונפשית ללא סיוע אגפי השיקום, והכול בכפוף למסגרת התקציב הקיימת המיועדת לאגפי השיקום.

מוצע לקבוע כי המלצות הו ועדה הציבורית יוגשו לממשלה תוך 6 חודשים מיום תחילת עבודתה של הוועדה וכי הממשלה תקיים בהן דיון תוך 30 ימים מיום הגשתן.

עוד מוצע להטיל על שר הביטחון לקבוע את אופן חלוקת החיסכון התקציבי כתוצאה מיישום המלצות הוועדה במטרה להעלות את רמת הכשירות והכוננות של צה"ל.