חוק ההסדרים/השתתפות בהוצאות ביטחון של חברות התעופה הישראליות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

הקטנת שיעור השתתפות המדינה למחצית מהוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות.

דברי הסבר

המדינה משתתפת כיום ב-50% מהוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות. בהחלטה מספר 3024 מיום 27.1.08 החליטה הממשלה להעמיק השתתפות זו לכדי 80% מסך ההוצאות, וזאת ללא שהועמד מקור תקציבי למימון תוספת ההשתתפות. מוצע להשיב את שיעור השתתפות המדינה לשיעור שנקבע בהחלטת הממשלה מס' 2325 מיום 30.7.02, קרי – 50% מסך הוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות. כל זאת החל מיום 1.1.09 או במועד שבו היקף תנועת הנוסעים היוצאים והנכנסים באוויר לישראל יעלה על 10.7 מיליון נוסעים בחישוב שנתי, לפי המאוחר מביניהם.

קביעת מועד ביטול החלטת הממשלה מספר 3024, כך שלא יקדם למועד בו היקף תנועת הנוסעים היוצאים והנכנסים באוויר לישראל עלה על 10.7 מיליון נוסעים בחישוב שנתי נובעת מכך שלפי החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה חכ/14 מיום 19.5.03 תישמר לחברת אל-על בלעדיות בקווים בהם שימשה מוביל נקוב ישראלי יחיד ערב הפרטתה וכאשר תנועת הנוסעים השנתית תגיע ל-10.7 מיליון יוכל שר התחבורה לשנות מדיניות זו.

למען הסר ספק מובהר כי סעיף א להחלטה 3024 ייושם, עד לביטולו כאמור בסעיף א' להחלטה זו, רק בקווי תעופה בהם נקבע בפועל מוביל נקוב ישראלי נוסף אשר החל להפעיל את קו התעופה.

בהעדר מקורות מימון להחלטת הממשלה 3024, כמתחייב בתקנון הממשלה ובחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, יתרת ההשתתפות הקבועה בהחלטה, עד לביטולה כאמור בהחלטה זו, תמומן מתוך מקורותיו התקציביים של משרד התחבורה. מוצע כי שרי התחבורה והאוצר יוסמכו להעמיק את שיעור השתתפות המדינה בהוצאות, כמו כן הביטחון של חברות התעופה הישראליות לאחר שתמומש החלטת הממשלה מס' 441 מיום 12.9.06 שעניינה גיבוש הסכם גלובאלי אחיד מול מדינות האיחוד האירופי.

החלטה זו עתידה להקטין את שיעור ההוצאה התקציבית בכ-140 מיליון ש"ח בשנה.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות