הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הרחבת סמכויות המנהל בבתי הספר

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

פיילוט נוסף לשיטת הניהול העצמי, מענק למורים מצטיינים.

  • עמודים 174-176 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה החלטה זו כפופה להסכמת שר החינוך

החוק לא הגדיר את אחריותו של בית הספר כארגון או את מעמד המנהל וסמכויותיו. בעיקר בחינוך הרשמי, בית הספר פועל מתוקף החלטות חיצוניות של מטה משרד החינוך והוא כמעט חסר מעמד פורמלי בכל הקשור בתכנון פעולותיו. אחריות מנהל בית הספר וסמכויותיו מצומצמות ביותר, בעיקר בנושאי ניהול כ"א בבית הספר וניהול המש אבים. תפיסה שהוכחה במחקרים היא כי מתן סמכויות רחבות לבתי הספר וקבלת החלטות קרובה יותר לתלמיד ולצרכיו מביאים להעלאת ההישגים החינוכיים. כמו כן, ועדות שונות, וביניהן וועדת דברת, קבעו במסקנותיהן כי יש צורך מהותי בחיזוק מעמד המנהל ואחריותו.

החלטה זו מטרתה לחזק את מעמד המנהל ואחריותו באמצעות מנופי השינוי הבאים: הרחבה של התוכנית הדרכה אישית למנהלים חדשים בבתי הספר בכל שלבי החינוך, מתן אוטונומיה בניהול תקציבי של בית הספר (בין היתר, על ידי העברת תקציב שקלי ישירות לבית הספר) ועידוד מורים מצטיינים. שימוש במנופי שינוי אלו, משמעו העברת בתי ספר לניהול עצמי ונתינת כלים למנהלים כדי להתמודד עם המעבר.

הרחבת תוכנית הכשרת המנהלים – לנוכח העובדה שמנהל בית הספר הינו דמות מפתח במערכת החינוך, יש לספק למנהלים את הבסיס הראוי לצורך ביצוע תפקידם בצורה הטובה והמקצועית ביותר. לפיכך, מוצע להאריך את תוכנית ההדרכה האישית בשנה נוספת. בנוסף, עם הרחבת סמכויות המנהלים בניהול העצמי, יש לספק הדרכה למנהלי בתי הספר עם כניסתם לניהול העצמי בכדי לעזור להם להתמודד עם הרחבת סמכויותיהם הפדגוגיות והכספיות.

מתן אוטונומיה בניהול התקציבי של בית הספר – מחקרים הראו, כי החלטות שמתקבלות על ידי סמכות הפועלת קרוב יותר לתלמיד תורמות יותר להעלאת הישגי התלמידים. לפיכך, מוצע להגדיל את סמכויות מנהל בית הספר באמצעות איגום כלל המשאבים המוקצים לבתי הספר ממשרד החינוך ומהרשויות המקומיות והקצאתם ישירות לבית הספר;. לצורך הבטחת עמידה בתוכניות לימודים שיאפשרו לתלמיד את הכלים הבסיסיים הדרושים לו, קובע כיום משרד החינוך, בנוסף לתוכנית הליבה, תוכנית לימודים מומלצת, שהיא רחבה יותר מתוכנית הליבה (להלן – תוכנית הלימודים המחייבת). מתוך אמון בתוכניות הלימודים שמחליט עליהן משרד החינוך מוצע לחייב את מנהלי בית הספר שבניהול העצמי לקיים את תוכנית הלימודים המחייבת (הקיימת או שיחליט עליה משרד החינוך) ובנוסף אליה, לצורך נתינת גמישות ניהולית ופדגוגית, יוקצה תקציב נוסף ליישום תכניות לימודים נוספות.

מוצע לבצע את השינויים כפיילוט במספר ישובים או אזור ים מצומצם. לצורך הפיילוט יבחרו מגוון בתי ספר, בעלי אוכלוסיות מחתכים סוציו-אקונומיים שונים, שייבחרו בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי משרד החינוך בשיתוף משרד האוצר.

בדוח מבקר המדינה בנושא דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2008 נבדקו בתי ספר בהם יושם הניהול העצמי בשנת הלימודים התשנ"ו ובשנת הלימודים התשס"א. ממצאי הדוח מצביעים על קיום כשל יסודי בתהליך קבלת ההחלטות, היישום והניהול של משרד החינוך באשר למדיניות שבחר לאמץ בשיטת הניהול העצמי. נמצא כי משרד החינוך לא קידם וכיוון את הפעלת מודל הניהול העצמי וכן לא פיקח עליו. על כן, מוצע להטיל על משרד החינוך לבחון את שיטת הניהול העצמי בבתי הספר שפעלו בשיטת הניהול העצמי בשנת הלימודים תשס"ט, ולהציג לממשלה את ממצאיו המלצותיו ותוכנית פעולתו, עד ליום 1 באפריל 2010, בהתייחס להיבטים של יישום, פיקוח, הטמעה והערכה של שיטת הניהול העצמי.

עידוד מורים מצטיינים – על מנת לעודד הצטיינות בקרב מורים מוצע לאפשר למנהל בית הספר לחלק מענק למורים מצטיינים, וזאת תוך התחשבות בקריטריונים שייקבעו בצוות בראשות המנהל הכללי של משרד החינוך ובשיתוף נציגי הממונה על השכר והממונה על התקציבים. היקף התקציב לצורך מתן מענקים כאמור יקבע כל שנה מחדש.

כמו כן, מוצע להטיל על הממונה על השכר ועל נציגי משרד החינוך לקיים דין ודברים עם מרכז השלטון המקומי, 3 הערים הגדולות ויתר הבעלויות על בתי הספר, וכן עם ארגוני המורים, לגבי אופן יישום המהלך והשלכותיו על העובדים.