הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הצבת יעדים למדיניות כלכלית חברתית בישראל 2010-2013

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מקרו

תקציר

יעדים למדיניות כלכלית חברתית בישראל 2010-2013

  • עמודים 226-227 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 181, הצבת יעדים למדיניות כלכלית חברתית בישראל 2010-2013

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הצעת החלטה זו מוגשת לממשלה, כהצעה ליעדים למדיניות כלכלית-חברתית לשנים 2010-2013. המטרות המרכזיות של יעדי המדיניות הן: צמצום העוני תוך עידוד הצמיחה, כאשר המפתח הוא הגברת התעסוקה, והפעלת מנופים לצמיחה מאוזנת בטווח הארוך.

יעדי המדיניות בתחומי הפערים החברתיים והתעסוקה משולבים במסגרת המדיניות הכלכלית לשנים הבאות, ויתווספו ליעדים המאקרו-כלכליים הקיימים כיום, קרי יעד אינפלציה ויעד גרעון.

הצבתם של יעדים כלכליים-חברתיים כמותיים נועדה לשרת מספר מטרות חשובות: היעדים אמורים לשקף את המטרות הלאומיות המרכזיות בתחום הכלכלי-חברתי, ואת מחויבותה של הממשלה להשגת מטרות אלו; לתרום להעלאת הנושאים על סדר היום הציבורי ולתמרץ הקצאת תקציבים רב-שנתיים לצורך השגתם. בנוסף, ניסיון העבר העולה מיעדי האינפלציה ומיעדי הגרעון מלמד, כי גם במצב בו היעדים אינם מושגים במלואם בשנה מסוימת (הן מסיבות פנימיות והן כתוצאה מאירועים חיצוניים), היעדים מסמנים תוואי דרך רצוי, ולאורך שנים ניתן לזהות מגמת התכנסות לעברם.

יש לציין כי לעומת היעדים הכלכליים האחרים, קרי יעד אינפלציה ויעד גירעון, לממשלה יש שליטה ישירה מוגבלת על התהליכים העומדים מאחורי העוני והתעסוקה, ועל כן רמת האי וודאות באשר ליכולת להשיג יעדים בתחומים אלה רבה יותר, במיוחד בטווחי זמן קצרים יחסית.

לאור החשש שקביעת יעדים חברתיים מעין אלה, תיצור תמריץ לפעול באמצעים זמניים וקצרי רואי לשם עמידה לכאורה ביעדים, ובכך להכשיל את הטיפול בשורשי הבעיות, נדרשת הממשלה לבחור את היעדים בקפידה, כיעדים לטווח הארוך ולהקפיד על יישומם תוך נקיטת צעדי מדיניות מאוזנים.

יעד התעסוקה שייקבע יביא להעלאת שיעור התעסוקה בקרב גילאי 25-64 לרמה של 71.7% לכל הפחות, עד לשנת 2013 (זאת לעומת רמה של כ-70% כיום). בנוסף מוצע לקבוע יעד לצמצום העוני ולשיפור רמת החיים בקרב השכבות החלשות לפיו שיעור הגידול בהכנסות החמישון התחתון של משקי הבית יהיה בשיעור של פי 1.1 משיעור צמיחת התוצר לנפש, בין השנים 2010-2013.

היעדים המוצעים ממשיכים את יעדי המדיניות הכלכלית חברתית שנקבעו בהחלטה מס' 2162 עבור השנים 2008-2010. יעד שיעור התעסוקה נשאר באותה רמה, רק שמועד ההגעה אל היעד הוארך עד לשנת 2013, זאת לאור המשבר הכלכלי המשפיע באופן משמעותי על שוק התעסוקה. יעד צמצום העוני העוסק בגידול בהכנסות החמישון התחתון ביחס לצמיחת התוצר לנפש נשאר כשהיה, אך נקבע כי הוא יחול גם בשנים 2010-2013. יעד המשנה שעוסק בחלקן של ההכנסות מעבודה מסך הכנסות החמישון התחתון עלה מ-45% ל-50%, זאת לאור הגידול במדד זה בשנים האחרונות עד לרמה של 48% בשנת 2007.

ההיבטים התקציביים הנוגעים ליישומם של הכלים הפרטניים להגשמת היעדים נכללו בהחלטות על המדיניות הכלכלית לשנים 2009-2010. העמידה ביעדים אלו מותנית בעמידה ביעדים הפיסקלים שקבעה הממשלה.