הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הפרטת המעונות הממשלתיים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה וביטוח לאומי

תקציר

הפרטת מעונות ממשלתיים לטיפול באנשים עם פיגור.

  • החלטת ממשלה מס' 2454, העברת יחידות לגופים חוץ ממשלתיים
  • החלטת ממשלה מס' 476, שיפור השירות במעונות הפנימייה במשרד הרווחה
  • החלטת ממשלה מס' 2209, רפורמה במעונות הממשלתיים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
  • עמודים 189-190 בהצעת מדיניות 2009-2010 (שיפור השירות במעונות הממשלתיים של משרד הרווחה)

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

כיום, מרבית השירותים הניתנים על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – משרד הרווחה) מסופקים באמצעות גורמים חוץ ממשלתיים, ובכלל זה, ניתן למנות את השירותים הבאים:

1. משרד הרווחה מפעיל 9 מעונות ממשלתיים לטיפול בכ-2,000 אנשים עם פיגור, לצידם פועלים כ-50 מעונות המופעלים על ידי גורמים חוץ ממשלתיים במימון משרד הרווחה, המטפלים בכ-4,000 אנשים עם פיגור. לצד מערך המעונות, פועל מערך ההוסטלים לאנשים עם פיגור, בו שוהים למעלה מ-2,400 חוסים, ומערך השירותים הקהילתיים המופעלים כולם על ידי גורמים חוץ ממשלתיים.

2. לצד 2 המעונות הממשלתיים לנכים בהם שוהים כ-100 חוסים, מממן משרד הרווחה את אחזקתם של כ-2,000 חוסים במעונות חוץ ממשלתיים. מעבר לכך, כלל השירותים הקהילתיים ובכלל זה מערכי הדיור בקהילה, מסופקים על ידי גורמים חוץ ממשלתיים.

3. כל השירותים לילדים בסיכון, ובכלל זה הפנימיות, בהם שוהים כ-9,000 ילדים, והשירותים הקהילתיים, מסופקים על ידי גורמים חוץ ממשלתיים. במעונות חסות הנוער שוהים כ-1,180 חוסים מתוכם כ-390 נערים במעונות חסות הנוער הממשלתיים.

4. כל השירותים לקשישים, כולל בתי אבות, מסופקים אף הם על ידי גורמים חוץ ממשלתיים.

ככלל, אספקת שירותים באמצעות גורמים חוץ ממשלתיים מאפשרת לממשלה לספק רמת שירות גבוהה יותר בתקציב נתון מחד, ולהבטיח את טיב השירות באופן יעיל יותר, מאידך. הדבר נכון בפרט למשרד הרווחה, אשר כאמור, מרבית השירותים הממומנים על ידו מסופקים באמצעות גורמים חוץ ממשלתיים. בהקשר זה נציין כי עלות אחזקת חוסה במעון המופעל על ידי הממשלה גבוהה בכ-מחצית מעלות אחזקתו במעון המופעל על ידי גורם חוץ ממשלתי, זאת על אף שרמת השירות במעונות המופעלים על ידי גורמים חוץ ממשלתיים אינה נופלת, ובמקרים מסוימים אף עולה, על זו הניתנת במעונות הממשלתיים.

יתירה מזאת, ניהול המעונות ותשומות הניהול הדרושות לכך באות על חשבון יכולות של המשרד לבצע את תפקידו המרכזי שהינו גיבוש מדיניות כוללת בתחום הרווחה, קביעת סטנדרטים לטיב השירות ופיקוח על יישומן.

העברת ההפעלה של המעונות המופעלים על ידי הממשלה לגורמים חוץ ממשלתיים, תביא לחיסכון תקציבי בהיקף של כ-70 מיליון ש"ח בשנה, אשר יופנו לתיגבור מערך הפיקוח על השירותים החברתיים במשרד הרווחה ושיפור רווחתם של אנשים בעלי פיגור, לרבות הרחבת השירותים הקהילתיים ופיתוח תוכניות לעידוד תעסוקה של אנשים עם פיגור.

במהלך השנים האחרונות, ממשלת ישראל קיבלה סדרה של החלטות בנושא שיפור השירות במעונות הפנימייה של משרד הרווחה. בין החלטות אלו ניתן למנות את החלטה מס' 2209 מיום 12 באוגוסט 2007, בה הוחלט על השלמת העברתם של שני מעונות פנימייה לאנשים עם פיגור להפעלה על ידי מפעיל ציבורי חוץ ממשלתי שאינו פועל למטרות רווח במהלך שנת 2008. החלטה זו התקבלה בהמשך להחלטת ממשלה מס' 476 מיום 12 באוגוסט 2006 שעניינה שיפור השירות במעונות הפנימייה של משרד הרווחה, בה נקבע שמשרד הרווחה יחד עם משרד האוצר יפעל לצורך הכנת מכרזים לבחירת גופים חוץ ממשלתיים שיפעילו את מוסדות הרווחה המופעלים על ידי הממשלה, ובכלל זה את תשעת המוסדות הממשלתיים לטיפול באנשים עם פיגור, שני המוסדות הממשלתיים לטיפול בנכים ושלושת מוסדות הפנימייה הלא נעולים ברשות חסות הנוער.

על אף שלעניין תוכנית זו להפרטת המעונות הממשלתיים התקבלו שתי החלטות ממשלה בשלוש השנים האחרונות, משרד הרווחה מעולם לא פעל ליישומה באופן מלא. הדחייה ביישום התוכנית מביאה לבזבוז משאבים ולפגיעה בטיב השירות הניתן לחוסים במעונות. לפיכך, מוצע לקדם תוכנית זו במסגרת התוכנית הכלכלית, בכדי להביא לייעול ולשיפור השירות במעונות, ולניצול טוב יותר של המשאבים הקיימים לצורך כך במשרד הרווחה.


התוכנית האמורה להעברת המעונות הממשלתיים להפעלה על ידי גורמי חוץ תיעשה בהתאם לעקרונות המפורטים בהחלטת הממשלה מס' 2209 מיום 12 באוגוסט 2007:

1. העברת המעונות תלווה במחקר שיבחן את השינויים ברמת השירות במעונות. בתום שנה מתחילת ההפעלה על ידי גורם חוץ ממשלתי, לאחר קבלת תוצאות המחקר המלווה, יתקיים דיון לגבי אופן ביצוע המשך התהליך. במהלך ההעברה וההפעלה יתקיים דו שיח רציף והתייעצויות בין נציגי הממשלה הנוגעים בדבר, לבין נציגות הורי החוסים והסתדרות העובדים במגמה להגיע להסכמות.

2. תובטח שמירה על הרצף הטיפולי. לשם כך תינתן אפשרות לכוח האדם הטיפולי, הבא במגע ישיר עם החניכים במעונות, ואשר הגורמים המקצועיים במשרד הרווחה יביעו שביעות רצון מתפקודו, להמשיך בתפקידו גם לאחר החלפת הגורם המפעיל.

3. הבעלות על הקרקעות בהם נמצאים המעונות תישאר בידי הממשלה, אך יועמדו לרשות המפעילים לתקופת ההפעלה, במטרה לשמר בידי הממשלה את האפשרות להחליף את המפעיל במקרה בו לא יעמוד בתנאי החוזה בלא צורך לנייד את החוסים.