חוק ההסדרים/הפרטת בנק הדואר

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תקשורת

תקציר

הפרטת בנק הדואר

  • עמודים 171-172 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

חברת דואר ישראל בע"מ (להלן – חברת הדואר) פועלת כחברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל. חברת הדואר החלה לפעול ביום 1 במרץ 2006, לאחר שהושלם תהליך מעבר מתאגיד שהוקם בחוק לחברה.

תהליך מעבר מרשות הדואר לחברה ממשלתית נעשה כחלק מרפורמה כוללת בתחום הדואר, אשר כללה גם פתיחה של שוק הדואר הכמותי לתחרות והסדרה של פעילות חברת הדואר, בכלל זה: הענקת רישיון לחברה, חובת מתן שירות אוניברסלי וקביעת תעריפים מבוססי עלות. התהליך האמור נעשה בהתאם להחלטות מס ' 788 מיום 15 בספטמבר 2003 ומס' 438 מיום 12 בספטמבר 2006 (להלן – ההחלטה משנת 2006), אשר קבעו את מתווה הרפורמה.

בהתאם לסעיף 2 להחלטה משנת 2006, נקבע כי חברת הדואר תופרט בהתאם לעקרונות הבאים: מניות החברה יימכרו תחילה בדרך של הנפקת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף בבורסה לניירות ערך בת"א, תוך שהשליטה בחברה נשארת בידי המדינה. בשלב השני, יימכרו יתרת המניות במכירה פרטית למשקיע אסטרטגי. כן נקבע, כי הצעת המכירה תאפשר לשמר את יכולת השל חברת הדואר להמשיך ולספק שירות אוניברסלי ותעגן את זכויות עובדי החברה במסגרת הליך ההפרטה, כולל מתן תגמול בהתאם לנוהל הצעת מניות לעובדים בשל הצעה לציבור של רשות החברות הממשלתיות.

יישום הרפורמה בתחום הדואר בהתאם להחלטות הממשלה האמורות הושלם במרבית חלקיו. כך, כאמור הפכה רשות הדואר לחברה ממשלתית בחודש מרץ 2006; תחום הדואר הכמותי נפתח לתחרות בשני שלבים שהאחרון שבהם בחודש יולי 2007; נקבעו תעריפים מבוססי עלות לחברת הדואר בנובמבר 2007; והוענק רישיון לחברת הדואר המעגן את חובת מתן השירות האוניברסלי ונושאים נוספים.

תהליך ההפרטה בחברת הדואר צפוי להביא למספר יתרונות לחברה. תהליך ההנפקה של חלק ממניות החברה לציבור יהפוך את החברה לחברה ציבורית, על כל היתרונות הגלומים בכך, בין היתר בהיבטים של שקיפות וכללים החלים על חברות ציבוריות. מכירת גרעין השליטה של החברה למשקיע אסטרטגי בעל ניסיון בתחום הדואר או בתחום הבנקאות (בשלב השני לתהליך ההפרטה) ייתן ערך מוסף שצפוי לאפשר לחברה להתפתח בתחומים אלו.

במטרה להשלים את הרפורמה בחברת הדואר, ועל מנת ליישם את תהליך ההפרטה מוצע להנחות את מנהל רשות החברות הממשלתיות להגיש, עד ליום 1 ביולי 2009, לועדת השרים לענייני הפרטה הצעת החלטה בדבר מכירת מניות המדינה בחברת הדואר, בהתאם למתווה שנקבע בסעיף 2 להחלטה משנת 2006.