הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הפחתת קצבאות ילדים ותגבור השירותים לילדים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה ילדים

תקציר

תגבור שירותים לילדים ב-200 מליון ש"ח לעומת קיצוץ של 500 מליון ש"ח בקצבאות הילדים.

  • עמוד 125 בהצעת מדיניות 2009

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

ישנו פער שלילי של 300 מליון ₪ בהשקעת המדינה בילדים, ומעבר מקצבה אוניברסלית לשירותים פרטיקולרים שאינם מקיפים את כלל החברה. מעבר זה מהווה עוד סדק בלכידות בחברה הישראלית.

דברי הסבר

הסכום הבסיסי לעניין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' עומד כיום על 152 שקלים חדשים. סכום זה מתעדכן לפי שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן ובהתאם למנגנון העדכון הקבוע בסעיף 1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי).

על מנת לעמוד במסגרת התקציב שנקבעה לשנת 2009, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי באופן שייקבע בו כי הסכום הבסיסי לעניין קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' יעמוד בתקופה שמיום 1 בינואר 2009 עד יום 1 בינואר 2010 על 135 שקלים חדשים וכי החל מיום 1 בינואר 2010 יעודכן סכום זה (135 שקלים חדשים) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן (מדד נובמבר 2008 לעומת מדד נובמבר 2009).

בהתאם לאמור מוצע להפחית את הקצבות אוצר המדינה למוסד כך שזה יעמוד על 200% מהתקבולים המתקבלים מדמי ביטוח לאומי ומתשלומי אוצר המדינה למוסד לענף ילדים.

לצד ההפחתה האמורה מוצע להפנות חלק מהמשאבים הכספיים שמתפנים לשם תיגבור השירותים הניתנים לילדים. הסטת המקורות עומדת בקנה אחד עם המדיניות הממשלתית לתגבור השירותים החברתיים על פני מתן קצבאות.

היקף ההפחתה בקצבאות נאמדת בכ-500 מיליון שקלים חדשים. התוספת לתגבור השירותים המפורטים לעיל נאמדת בכ-200 מיליון שקלים חדשים.