הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הסרת חסמי מס בשל המרת חוב לאמצעי שליטה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מקרו

תקציר

  • עמודים 152-153 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 171, הסרת חסמי מס בשל המרת חוב לאמצעי שליטה

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

בעקבות המשבר הפיננסי העולמי, שהוביל לעלייה חדה במרווחי הסיכון, ישנן בעת האחרונה חברות לוות רבות המתקשות לעמוד בתנאים להחזר ולמחזור החוב שלהן ומתרבים הסימנים לגבי קשיים פיננסיים בחברות לוות אחרות. מצב עניינים זה עלול לפגוע באופן מהותי בחסכונות הציבור המנוהלים באמצעות גופים מוסדיים המחייב אותם מתוקף חובת הנאמנות בה הם חבים לנקוט באמצעים להחזר החוב ולפעול באופן עצמאי ובמשותף להשגת הסדרי חוב, אשר יאפשרו ללווים לקיים את התחייבויותיהם כלפיהם. בין החלופות המקובלות במסגרת הסכם להסדר חוב קיימת חלופה של המרת אגרות החוב, כולן או חלקן, להון מניות בחברה הלווה או קבלת אמצעי שליטה כבטוחה להחזר החוב (להלן – הסדר המרה לאמצעי שליטה).

הסדרי המרה לאמצעי שליטה הם פשוטים ומהירים באופן יחסי ומאפשרים לחברות מנהלות לגבי קופות הגמל שבניהולן להשתתף ברווחי החברות בעת שיעלו שוב על תוואי של צמיחה ולהפחית את הסיכון הגלום בחוב במקרה של קבלת אמצעי השליטה כבטוחה. אולם בעניין זה קיימים מספר חסמים בדיני המס.

סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסתה של קופת גמל תהיה פטורה ממס, ובלבד שהכנסתה לא הושגה מעסק בשליטתה או מעסק בו היא מחזיקה החזקה מהותית. על פי הוראות הסעיף, הכנסתה של קופת גמל חייבת במס, בכל אחד מהמקרים שלהלן:

1. אם היא מחזיקה, ביחד עם גופים פטורים אחרים, לרבות קופות גמל אחרות, בשיעור העולה על 50% מאמצעי השליטה בחברה;

2. אם היא מחזיקה לבדה בשיעור העולה על 20% מאמצעי השליטה בחברה (החזקה מהותית);

3. אם היא מחזיקה, ביחד עם קופות גמל אחרות המוחזקות או מנוהלות בידי אותו אדם, בשיעור העולה על 20% מאמצעי השליטה בחברה (החזקה מהותית).

בשל המגבלות לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ובפרט בשל המגבלות הנוגעות להחזקה ביחד עם אחרים, ישנה סבירות גבוהה כי חברות מנהלות ימנעו מהסדרי חוב עבור קופות הגמל שבניהולן הכוללים מרכיב של המרת החוב, כולו או חלקו, בהון מניות, וזאת משיקולי מס בלבד ובאופן שלא יעלה בקנה אחד עם טובתם של החוסכים באמצעותן.


לפיכך מוצע לקבוע כהוראת שעה לשנתיים, כי אם בעקבות ביצוע הסדר חוב שבוצע בתקופת הוראת השעה קיבלה קופת גמל חלף החוב אמצעי שליטה בתאגיד שהנפיק את החוב נושא ההסדר, כך ששיעור "ההחזקה המהותית", כהגדרתה בסעיף 9(2) לפקודה, של הקופה עלה על שיעור של 20% או ששיעור אחזקתם של כל קופות הגמל יחד עלה על 50% תהא קופת הגמל או קופות הגמל לפי העניין זכאית ליהנות מן הפטור הקבוע בסעיף האמור, לגבי הכנסתה מדיבידנד, מריבית ומהפרשי הצמדה ששולמו על ידי התאגיד שהנפיק את החוב, הכול בתנאים שייקבע שר האוצר, לרבות לפי הגידול בשיעור האחזקה באותו תאגיד שהנפיק את החוב, תקופת האחזקה המוגדלת, אופן החזקת המניות וכיוצא באלה.