חוק ההסדרים/הסדרת מעמד עובדים בעת אירוע של חילופי מעבידים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

מעמד עובדים בעת אירוע של חילופי מעבידים

  • עמוד 83 בהצעת מדיניות 2009

דברי הסבר

החקיקה הישראלית אינה מסדירה כיום את שאלת גורל יחסי העבודה בין העובד למעביד בעת חילופי מעבידים. בהחלטת ממשלה מס. 4098 מיום 09.08.2005, הוחלט כי יופץ תזכיר חוק אשר יסדיר נושא זה, בהתאם למפורט בהחלטה. כפועל יוצא מהחלטה זו, פורסמה ביום 02.11.2005 הצעת חוק מטעם הממשלה: הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 20)(חילופי מעבידים במפעל), התשס"ו-2005 (להלן – הצעת החוק).

הצעת החוק קובעת הסדר מפורט בנושא ועיקריה הינם כדלקמן:

מעביד שהחליט על חילופי מעבידים במפעל יודיע על החלטתו לכל העובדים אשר יחסי העבודה עימם עשויים להסתיים עקב חילופי המעבידים, וזאת 30 ימים לפחות לפי מועד חילופי המעבידים.

עובדים, כאמור, אשר לא יחפצו להישאר ולעבוד במפעל תחת המעביד החדש יוכלו להודיע למעבידם, בתוך 30 יום מהיום שבו נמסרה להם ההודעה על חילופי המעבידים, על התפטרותם עקב חילופי המעבידים.

ככלל, התפטרות בנסיבות אלו תזכה את העובד בפיצויי פיטורים, אלא אם ביה"ד לעבודה יקבע, לפי בקשת המעביד, כי אין חילופי המעבידים במפעל משום הרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד וכי אין בחילופי המעבידים כאמור כדי להוות נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו.

מעבר לפיצויי פיטורים, עובד שהודיע על התפטרותו עקב חילופי המעבידים במפעל, חרף העובדה שיכול היה להמשיך לעבוד באותו מפעל תחת מעביד חדש, לא יהיה זכאי לכל הטבה כספית אחרת הקשורה בעבודה, אלא אם הוסכם במפורש אחרת.

עובדים כאמור, אשר לא יודיעו על התפטרותם ייחשבו כאילו הסכימו לעבוד אצל המעביד החדש החל ממועד חילופי המעבידים במפעל. בדרך זו, תיגבר הוודאות בנוגע לשיעור העובדים אשר מעוניינים להמשיך לעבוד במפעל תחת הבעלים החדש. וודאות זו חשובה ליכולת להוציא אל הפועל שינויים מבניים הכרוכים בחילופי מעבידים, ובמיוחד במפעלים עתירי כוח-אדם.

המעביד החדש יהיה מחויב בהוראות חוזה העבודה של העובדים העוברים אליו, אשר חלו אצל המעביד הקודם והינם כדין. הוראה זו מהווה שיפור ניכר בזכויותיו של עובד עובר, מאחר שבמצב המשפטי הנוכחי קיימות הוראות רציפות רק בנוגע לחלק מזכויות העובד. כך יחוזק הקשר שבין העובד לבין הזכויות שצבר במקום עבודתו.

יחד עם זאת, לאור מורכבות שיטת הפנסיה התקציבית, מוצע כי בעניין זה יחולו לגבי עובדים עוברים אשר חל עליהם הסדר של פנסיה תקציבית, ההוראות שיקבעו בהסכם קיבוצי אשר יאושר על ידי שר האוצר. בהעדר הסכם קיבוצי, כאמור, יחול לגביהם הסדר פנסיה עליו יורו שר האוצר ושר התמ"ת, בהתחשב, ככל הניתן, בהסדר הפנסיה שהיה חל עליהם אילו היו ממשיכים לעבוד אצל המעביד הקודם.

מאחר שהליכי החקיקה לא הסתיימו, ולאור החשיבות הקיימת בהסדרת הנושא לשם היכולת להניע שינויים מבניים נדרשים, מוצע לקדם את הצעת החוק.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

מדובר ברפורמה ביחסי עובד מעביד שאין לה שום קשר לתקציב המדינה. משרד האוצר מנצל כאן את הליכי החקיקה המהירה על מנת להעביר רפורמות.