הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הנפקת חלק ממניות חברות הנמל בבורסה והפרטת חברת נמל אילת

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תחבורה

תקציר

הנפקת חלק ממניות חברות הנמל בבורסה והפרטת חברת נמל אילת

  • עמודים 214-215 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 196, הנפקת חלק ממניות חברות הנמל בבורסה והפרטת חברת נמל אילת

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

ביום ה-15.9.2003 התקבלה החלטת ממשלה מס' 786 בדבר שינוי מבני בנמלי הים, לפיה הוחלט על פיצול רשות הנמלים באופן הבא: שלוש חברות ממשלתיות חדשות שיוקמו וי תנו בנפרד שרות נמלי ברציפים שיועברו לחברות בתחום נמלי חיפה, אשדוד ואילת ("חברות הנמל") וכן חברת נכסים ופיתוח (חנ"י). בנוסף הוחלט על הקמת רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

ביום 22.7.2004 פורסם ברשומות חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן: "החוק") בו נקבע, בין היתר, כי רשות הנמלים תבוטל, תוקם רשות הספנות והנמלים במסגרת משרד התחבורה, וכן יוקמו 4 חברות: חברת נמל חיפה, חברת נמל אשדוד חברת נמל אילת וחברת הנכסים והפיתוח. כן נקבעו הסדרי המעבר של עובדי רשות הנמלים לחברות, והעברת נכסיה והתחייבויותיה של רשות הנמלים לחברות. החוק נכנס לתוקפו ביום 17.2.2005 (להלן: "יום המעבר"), וביטל את חוק רשות הנמלים, התשכ"א-1961.

ביום 25.2.2005 נחתמו על ידי המדינה, החברות וההסתדרות הסכמים המסדירים את מעבר העובדים לחברות החדשות (הסכם נפרד לכל חברה), וביניהם: הסכם למעבר העובדים לחברות החדשות, הסכם עבודה קיבוצי, הסכם להסדרת הפנסיה של העובדים, הסכמי מימון בגין הפנסיה בין חברות הנמל לחנ"י, הסכם מעבר והסכם קיבוצי לנתבים בכל חברה, הסכם למתן רשת ביטחון על ידי חברת הנכסים לחברות הנמל אשר מבטיח העמדת הלוואות של חנ"י לחברות הנמל במקרה של פגיעה בהכנסות ותזרים המזומנים של חברות הנמל, הסכם ביניים ל-180 יום להעמדת מקרקעין על ידי חנ"י לחברות הנמל והסכם לפרישת עובדים.

במסגרת הסכמי הרפורמה בנמלים נקבעה מדיניות מכירת אחזקות המדינה במניות חברות נמל חיפה ואשדוד (מסמך מדיניות הפרטה), לפיה:
1. לאחר חמש שנים ממועד המעבר לחברות (17/02/2005) המדינה תנפיק / תמכור באמצעות הבורסה עד 15% מהון המניות של החברות.
2. המדינה תנפיק / תמכור באמצעות שוק ההון ניירות ערך של החברות, ובלבד ששיעור החזקות המדינה במניות החברות לא יפחת מ-51% מהון המניות המונפק של החברות ובלבד שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים:

א. חלפו 5 שנים ממועד המעבר לחברות
ב. בוצעה הנפקה / מכירה בהתאם לסעיף הקודם.
ג. חלפה לפחות שנה ממועד ההנפקה / מכירה בהתאם לסעיף הקודם.

3. לאחר 15 שנה ממועד המעבר לחברות המדינה תמכור את כל אחזקותיה בחברות.

לגבי חברת נמל אילת נקבע כי בכוונת המדינה למכור לפחות 15% משיעור אחזקותיה בחברה. מכירה כאמור לא תבוצע קודם שיחלפו 5 שנים ממועד המעבר לחברה.

מוצע להטיל על שר האוצר להגיש, תוך 60 יום, לוועדת שרים לענייני הפרטה בהתאם לסעיף 59ב(ב) לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה-1975, החלטות הפרטה של חברות הנמל בהתאם למתווה האמור לעיל. עוד מוצע כי רשות החברות הממשלתיות תכין הצעת החלטה לוועדת השרים האמורה, הכול בהתאם לקבוע במסמך מדיניות ההפרטה מיום 23.02.2005.

המשק הישראלי הינו משק קטן יחסית ואינו עשיר במשאבי טבע. על מנת לספק את צרכי חומרי הגלם הבסיסיים הנחוצים לפעילות השוטפת של הכלכלה, המשק הישראלי תלוי לחלוטין בייבוא מוצרים ממדינות זרות. בנוסף, בשל הסתמכותו של המשק על יצוא סחורות ושירותים יכולתו להתחרות מול מדינות אחרות תלויה במידה רבה במחיר ובזמני האספקה של המוצרים. יתר על כן, מיקומה הגאוגרפי של מדינת ישראל, המוקפת במדינות ערב, מונע במידה רבה את קיומו של מסחר יבשתי, שפירושו תלות ישירה ביכולת שינוע סחורות למשק שלא דרך היבשה.לפיכך לנמלי הים, שדרכם עוברים כ-99% מהיקף הסחר של מדינת ישראל תפקיד מכריע בקידום כלכלת ישראל.

הנפקת חלק ממניות חברות נמל חיפה ואשדוד בשוק ההון, צפויה להגדיל את השקיפות בחברות הנמל, תתרום להגברת היעילות בהן (הפחתת מעורבות ממשלתית והגברת הפיקוח הציבורי), ותסייע לשיפור של איכות השירות וסחר החוץ של המשק הישראלי.