הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הוראות מיוחדות לתקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מקרו

תקציר

הוראות מיוחדות לתקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010.

  • עמודים 135-136 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 169, הוראות מיוחדות לתקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

ביום ה-7 באפריל 2009 אישרה הכנסת את חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (להלן – הוראת השעה). בסעיף 3 להוראת השעה נקבע כי לעניין כל דין, יראו בשנים 2009 ו-2010 כשנת תקציב אחת, ובחוק התקציב הדו-שנתי כחוק תקציב שנתי של כל אחת מהשנים האמורות, בכפוף להוראות מיוחדות שייקבעו בחוק.

בהצעה זו מפורטים תיקוני החקיקה הנדרשים מתוקף סעיף 3 להוראת השעה:

1. פסקאות א' ו-ב' להחלטה: מוצע להסדיר את ההתייחסות לתקציבי שתי שנות הכספים במסגרת התקציב הדו-שנתי. בפרט, מוצע לאפשר העברת תקציב בין שנות הכספים בחוק התקציב הדו-שנתי, בהתאם לכללים הקבועים בסעיף 11 לחוק יסודות התקציב לעניין העברה מסעיף לסעיף, כך שכל העברה כאמור יראו אותה כהעברה בין סעיפים, ועל כן היא תהיה טעונה (בסכומים ובשיעורים הקבועים בסעיף האמור) גם אישור ועדת הכספים של הכנסת.

2. פסקה ג' להחלטה: מוצע לקבוע את אופן העברת עודפי התקציב משנת הכספים 2009 לשנת הכספים 2010, במסגרת הכללים המנויים בסעיף 13 לחוק יסודות התקציב, וכן את עודפי התקציב שניתן יהיה להעביר לשנת הכספים 2011. תיקון זה נדרש בשל הגדרת התקציב המתייחס לכל שנה כ"סעיף תקציבי" נפרד (כאמור לעיל), בעוד שסעיף 13 לחוק יסודות התקציב מאפשר העברת עודפים רק לאותו סעיף.

3. פסקה ד' להחלטה: לשם שמירה על מתווה גידול התקציב השנתי בהתאם לחוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, יש לקבוע הגדרות נפרדות לעניין התקציב הדו-שנתי. מוצע לקבוע כי הגידול הקבוע בחוק, בשיעור של 1.7% לכל אחת משנות הכספים 2009 ו-2010, למרות הגדרתן כשנת תקציב אחת. ללא התיקון המוצע, על-פי האמור בסעיף 6א לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, מתחייב גידול של 1.7% בלבד לכלל התקציב הדו-שנתי, אל מול התקציב המקורי לשנת 2008.

4. פסקה ה' להחלטה: להסרת ספק, מוצע להבהיר בחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958, באשר להיקף הערבויות שהמדינה רשאית להוציא בכל עת, ובחוק בנק ישראל, התשי"ד-1954, לעניין היקף המקדמות שהבנק המרכזי רשאי להעמיד לממשלה, כי יראו כ"תקציב לשנת כספים" את הסכומים המתייחסים לכל אחת משנות התקציב 2009 ו-2010.