הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הגברת התחרות בשוק ייבוא הרכב

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תחבורה

תקציר

הגברת התחרות בשוק ייבוא הרכב

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

1. בשנת 1999 החליטה הממשלה על ביטול החיוב ליבואן בלעדי לכל יצרן כלי רכב. בהתאם להחלטת הממשלה, הוקמה ועדה בין-משרדית להסרת חסמים בתחום יבוא לכלי רכב. בעקבות מסקנותיה של הוועדה תוקן צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) ואופשר ייבוא של רכבים המיוצרים על ידי אותו יצרן רכב על ידי יותר מיבואן אחד. עם זאת, לא בוטל הקשר המחייב בין כל יבואן רכב לבין יצרן הרכב בארץ המוצא.

הקשר המחייב בין יצרן הרכב בארץ המוצא לבין היבואן הותיר את פתיחת השוק לתחרות בידי יצרני הרכב והיבואנים הקיימים ועל כן לא הוביל לפתיחת השוק לתחרות. לפיכך, הוקמה בשנת 2004, ועדה בין-משרדית לבחינת הצורך בהסרת חסמים לפתיחת ענף הרכב לייבוא מקביל ונתקבלה החלטת ממשלה בדבר ניתוק הקשר בין יצרן כלי הרכב לבין היבואן.

בהתאם להמלצות הוועדה, מוצע לתקן את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים כך שיוסרו החסמים העיקריים לייבוא מקביל של כלי רכב ובראשם הקשר המחייב בין יצרן הרכב לבין היבואן. מוצע לקבוע, כי יבואן רכב רשאי יהיה להיות מי שבידו הסכם עם יצרן רכב או עם מפיץ מורשה המצוי בקשר עם יצרן הרכב. כך, יתאפשר ליבואנים פוטנציאלים להתקשר עם גורמים שונים המפיצים את הרכב ברחבי העולם, וימנע המצב בו ייבוא רכב מסוג מסוים לישראל נמצא בידי יבואן אחד בלבד. על מנת לאפשר כניסתם של יבואני רכב נוספים לשוק, מוצע להפחית את חסמי הכניסה הקיימים למינימום הנדרש, לבטל את החובה בקיומו של אולם תצוגה מרכזי ולהפחית את הדרישות הקיימות מיבואן רכב מקביל כך שאלו לא יעלו על הקיימות מיבואן רכב המצוי בקשר עם יצרן הרכב.

כיום, יבוא כלי רכב לישראל אפשרי רק בעבור רכבים בעלי תקינה אירופאית או רכבים בעלי תקינה אמריקאית אשר יוצרו על ידי יצרני רכב מסו ימים. מוצע, לקבוע כללים לייבוא כלל כלי הרכב בעלי תקינה אמריקאית על ידי כלל היבואנים. כלומר, לאפשר את ייבואם של רכבים העומדים בתקינה אמריקאית, מה שיגדיל באופן משמעותי את היצע הרכבים לייבוא.

2. בשנתיים האחרונות גדלו כמויות כלי הרכב המיובאים ביבוא אישי ובעיקר דגמי כלי רכב שאינם מיובאים ביבוא הסדיר על ידי היבואן המורשה. הרחבת הפעילות וכניסת גורמים חדשים העוסקים ביבוא אישי, חשפה מגבלות ביכולת אגף הרכב שבמשרד התחבורה לתת שרות ראוי ליבוא האישי וכן אי בהירויות במדיניות הקיימת בתהליכי העבודה, היבוא, חקיקה ובטיחות הרכב אשר חייבו בחינה מחודשת של מדיניות היבוא. לצורך הסדרת הנושא בכללותו הוקמה ועדה ציבורית לבחינת מכלול ההיבטים הקשורים ביבוא רכב ביבוא אישי. מטרת הועדה הינה לבחון את ההתנהלות הקיימת במשרדי התחבורה, האוצר ועוד, את המדיניות המקובלת במדינות המתקדמות בעולם לעניין זה. בנוסף להמליץ למשרד התחבורה על מדיניות הנדרשת כדי להסדיר את היבוא האישי על פי אמות מי דה חוקיים, צרכניים ובטיחות כלי הרכב. מוצע כי מסקנות הועדה תיושמנה לאחר יישומו של ייבוא מקביל בענף הרכב.

3. במסגרת הפעולות לשיפור השירות לציבור וייעול תהליכי העבודה הנוגעים לענף הרכב במדינת ישראל, יש לאפשר לגורמים חיצוניים לבצע פעולות רישום ראשוני ושינויים טכניים מסוימים בכלי הרכב, וזאת בהתאם להמלצות הצוות המקצועי אשר בחן את הנושא. הסמכת גורמים חיצוניים תמנע אובדן זמן הנגרם לציבור בשל הצורך לפקוד את עמדות משרד התחבורה, תאפשר חיסכון בעלויות משרד התחבורה ותאפשר ניצול נכון יותר של כוח האדם המקצועי המועסק במשרד התחבורה.

הערכת עלות

פתיחת שוק הרכב לייבוא מקביל תוביל לחסכון לציבור בהיקף של בין 500 מליון ש"ח ל-1.2 מיליארד ש"ח בשנה. חיסכון זה נובע מהצמצום הצפוי במרווחי הרווח של היבואנים השונים. בנוסף, ירידת המחירים בשוק והגדלת ההיצע של רכבים חדשים, תוריד את ממוצע גיל הרכב בישראל. לירידה זו בגיל הרכבים, תועלות חיצוניות חיוביות למשק בדמות הורדת רמת הזיהום, הקטנת היקף תאונות הדרכים וחומרתן ואף הורדה בעלויות התפעול. אי לכך, אנו צופים כי התועלות החיוביות למשק יהיו אף גבוהות יותר מההערכה הכספית האמורה לעיל.