חוק ההסדרים/האצת רישום מקרקעין

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תכנון ובנייה

תקציר

האצת רישום מקרקעין

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

במדינת ישראל ישנם מאות אלפי יחידות דיור שטרם נרשמו על שם בעליהן ברישום סופי במרשם המקרקעין, כאשר חלק גדול מנכסים אלה הינם נכסי מדינה. מצב זה מהווה חסם לפיתוח ושכלול שוק המקרקעין, והינו בעל השלכה מהותית על מכלול ההיבטים הקניינים והכלכליים הנוגעים לשוק המקרקעין והשלכותיו הנלוות על משק המדינה.

העדר רישום סופי של זכויות במקרקעין הינו בעל עלויות רחבות היקף למשק. ראשית, העדר רישום סופי של זכויות פוגע בסחירות בשוק הנדל"ן. זכויות הרשומות בלשכת רישום המקרקעין ניתן להעביר, במקרה של מכירת הנכס, באופן מלא כדין לרוכש, אשר נרשם כבעל זכות הבעלות בנכס, רישום שמשמעותו זכות קניינית בנכס ולא זכות אובליגטורית גרידא, ועל כן לנכסים שזכויות לגביהם נרשמו בפנקס הזכויות ערך מוסף בשוק הנדל"ן. קושי נוסף, ביחס להעברת זכויות בנכסי מדינה, הוא הצורך באישור נוסף ממינהל מקרקעי ישראל, ולעיתים אף מהחברה המשכנת, אשר מעכבים במידה רבה את רישום הזכויות הסופי על שם הרוכש. מעבר לכך, בפרויקטים שמנהל משרד הבינוי והשיכון מחויבים קבלנים להעמיד ערבויות להשלמת ההליך הרישום, כאשר שחרור הערבויות מתבצע רק עם השלמת הליכים אלה. כפועל יוצא מכך, עיכוב בהשלמת רישום הזכויות מכביד על מגבלת האשראי בשוק הנדל"ן למגורים בשל מחויבות הקבלן כאמור.

כחלק מהניסיונות להתגבר על הקשיים בביצוע הליכי הרישום ולצמצם את לוחות הזמנים להשלמתם, לפחות בכל הקשור לנכסים שנבנו ביוזמת המדינה, נקבע בחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ"ד-1964, (להלן – "הוראת השעה") הליך אשר מאפשר האצת רישומם של מקרקעין ובניינים שהוקמו על ידי, מטעם או ביוזמת המדינה.

הוראת השעה הסמיכה ועדת תיאום, בה חברים נציגי משרדי הממשלה והרשות המקומית המוסמכת, לאשר מפות לרישום, על מנת להשלים בלוח זמנים קצר את הליך הפרצלציה המהווה בסיס לרישום זכויות.

בפועל, חרף המנגנון שנקבע בהוראת השעה, מתנהל תהליך הרישום בקצב איטי. על מנת להאיץ תהליך זה, מוצע לקבוע, כתיקון לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ועדת משנה סטטוטורית ברמה המחוזית (להלן – הועדה לרישום מקרקעין), אשר תוסמך לאשר תכניות ותשריטים לצורכי רישום בשטח בנוי בפועל או שטח שהוחל בבנייתו, וזאת במקום ועדת התיאום, בהסדר הקיים כיום. בהתאם לכך, תבוטל הוראת השעה, כאשר ההסדרים הקבועים בה לעניין אישור מקרקעין כשיכון ציבורי וכן לעניין אי מניעת פעולת רישום בשל אי תשלום מיסים, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים, יקבעו בחקיקת קבע.