הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/בני הפלשמורה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה קליטת עליה

תקציר

הפסקת עליית בני הפלשמורה עקב עלותם הגבוהה.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

החלטת ממשלה מס' 2948 מיום 16 בפברואר 2003 קבעה, כי "צאצאיהם של יהודי אתיופיה מצד אימותיהם המבקשים לשוב ליהדותם, יוכלו להיכנס לישראל על פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, על מנת לשוב כאן ליהדות באופן רשמי ולהתערות מחדש בעם היהודי".
בהחלטת ממשלה משלימה, מיום 6 במרץ 2005, שמספרה 3356, נרשמה הודעת משרד הפנים הקובעת את היקף הפוטנציאל לכניסה לישראל של בני הפלשמורה, העומד על 17,188 נפש (להלן – רשימת הפוטנציאל).
בהחלטת ממשלה מס' 3368 מיום 10 במרץ 2005 הוחלט להשלים את הבאתם לישראל של בני פלשמורה מתוך רשימת הפוטנציאל שיימצא שהם עומדים בתנאים שנקבעו בהחלטות הנ"ל. בהחלטה 3368 נקבע עוד כי תוכן תכנית בנושא הבאת בני הפלשמורה שתקבע את הפסקת הפעילות להבאת בני הפלשמורה לישראל, וכי בתום שנת 2007 יסגרו המחנות באתיופיה.
בחודש יולי 2008 הסתים תהליך מימושן של החלטות הממשלה הנ"ל. בסך הכל נכנסו לישראל על פי החלטות הממשלה הנזכרות לעיל 16,095 נפש.

על אף מימוש החלטת ממשלה מס ' 2948 מיום 16 בפברואר 2003 והחלטות ממשלה מס' 3356 ומס' 3368 מיום 6, 10 במרץ 2005, קובעים סעיפים 1 ו-3 להחלטת מס' 4082 מיום 14 בספטמבר 2008 (להלן – החלטה 4082) כי, לפנים משורת הדין, תיבחן אפשרותם של בני פלשמורה נוספים לכניסה לישראל, ותגובש רשימת זכאים סופית לכניסה לישראל.

לאור מימוש החלטות הממשלה כאמור לעיל, מוצע לבטל את החלטה מס' 4082 האמורה. יובהר כי אין בהחלטה זו כדי לפגוע בסמכויות שר הפנים לטיפול פרטני לפי חוק השבות, התש"י-1950 ולפי כל דין. עוד יצוין, לעניין קליטה קבוצתית של בני הפלשמורה בהתאם להחלטות הממשלה דלעיל, כי העלות למערכות הציבוריות השונות (קליטה, חינוך, בריאות, רווחה ושיכון) של קליטת מספר של 1,000 בני פלשמורה, במהלך כל שנות הקליטה עומדת, על כ-400 מיליון ש"ח.