הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/שינוי הרכב ות"ת

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

שינוי הרכב ות"ת

  • עמוד 183 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

בהחלטת ממשלה 666 מיום 6 ביוני 1977 סמכה הממשלה את ידיה על כינונה של ות"ת כועדת משנה של המועצה גבוהה (להלן – המל"ג), כפי שהוקמה על ידי שר החינוך באישור המל"ג. החלטת הממשלה לא קבעה כללים לעבודתה של ות"ת, ואף המל"ג לא קבעה כללים כאמור.

הלכה למעשה, ות"ת פועלת בהרכב של שבעה חברים: ארבעה פרופסורים מהאוניברסיטאות (שניים מן המדעים העיוניים ושניים מן המדעים הניסויים), איש סגל בכיר מאחת מהמכללות האקדמיות המתוקצבות ושני אנשי ציבור מתחומי הכלכלה, העסקים או התעשייה. כלומר, ות"ת, שאחראית בראש ובראשונה על הקצאת התקציבים למוסדות להשכלה גבוהה, מנוהלת על ידי הרכב בו קיים רוב ברור לנציגי האוניברסיטאות.

בנוסף וכאמור, ות"ת מתנהלת שלא על פי כללים ברורים, בין היתר, בדבר חובות נושאי המשרה בה, מנגנונים לניטרול ניגודי עניינים וחובות דיווח לציבור.

על פניו, במצב זה עשויים חברי ות"ת (שמכהנים במקביל כאנשי סגל במוסדות המתוקצבים על ידה) לפעול תוך ניגוד עניינים, ולו למראית עין, בין תפקידיהם כרגולטורים וכמתקצבים של מערכת ההשכלה הגבוהה בכללותה ולבין תפקידיהם במוסדות האקדמיים.

דו"ח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה ממרץ 2009, שפרסם מבקר המדינה, כלל ממצאים בדבר האופן בו משפיע הרכבה הנוכחי של ות"ת על התנהלותה, ועל יכולתה למלא את התפקידים שהואצלו לה על ידי הממשלה, וקבע:

"לדעת מבקר המדינה, גם אם חברי הסגל האקדמי המכהנים בות"ת אינם נציגים של המוסדות להשכלה גבוהה, הם מועסקים במוסדות אלה, ובאופן טבעי הדבר מקשה על כל אחד מהם את הטיפול בכל עניין הקשור למוסד שהוא מועסק בו, ועל אחת כמה וכמה את הטיפול בענייני שכר. על כן, כדי להבטיח פיקוח ראוי של מליאת ות"ת על האוניברסיטאות התחום השכר בכלל ולעניין חריגות השכר והאכיפה המתבקשת בפרט, יש מקום לשקול את שינוי הרכב ות"ת, למשל הגדלת מספר נציגי הציבור במליאה."

לפיכך, מוצע לקבוע את הרכב ות"ת על שבעה חברים: ארבעה נציגי ציבור (מהם שלושה אשר ימונו על ידי ועדה ציבורית ונציג אחד שימונה על ידי שר החינוך באישור הועדה הציבורית), שני נציגים של האוניברסיטאות ונציג המכללות. כאשר, יושב ראש ות"ת יתמנה על-ידי שר החינוך מבין חברי ות"ת. בנוסף, מוצע לקבוע כללים לעבודתה של ות"ת באופן שיימנע מצבים של ניגוד עניינים.

יובהר, כי הכרעה לעניין קיומו של ניגוד עניינים של חבר סגל אקדמי, בהתאם לסעיף 1(א)(6) להחלטה זו תהיה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה או על-ידי הועדה לבדיקת מינויים, "ועדת שפניץ".