הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/ייעול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה פנים
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

הטלת מיסי פיתוח ברשויות המקומיות

  • עמודים 91-92 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 204, ייעול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

החלטת ממשלה מספר 2214 מיום 12.8.2007 קבעה כי מדיניות ממשלתית בתחום פיתוח קרקע לבניה למגורים שמה לעצמה כיעד להעביר את פיתוח הקרקע לאחריות רשויות מקומיות. ניהול הפיתוח על ידי הרשויות המקומיות מחייב, בין היתר, כי לרשויות המקומיות תהיה יכולת כלכלית לביצועו.

המקור הכספי למימון פעילות הפיתוח על ידי הרשויות המקומיות, נכון להיום, הוא היטלי פיתוח ואגרות אותם קובעת הרשות המקומית כחקיקת עזר, הטעונה אישור של שר הפנים בהתאם להוראות פקודת העיריות. על כן, תנאי כמעט הכרחי לביצוע פיתוח נאות על ידי הרשויות המקומיות הינו קביעת סכומים שישקפו נכונה את עלויות הפיתוח.

כיום, הליך קבלת אישור שר הפנים לחקיקת עזר אורך זמן רב נעשה בכל רשות מקומית לחוד באופן פרטני, וכן נדרשת הרשות המקומית לעדכן את התעריפים מדי מספר שנים בהליך אישור מפורט לכל חוק עזר בכל רשות. באופן שיש בו כדי להוות חסם לתחילת הליכי פיתוח קרקע על ידי רשויות מקומיות, ועל כן מסכל את מדיניות הממשלה בנושא. חשיבות פישוט ההליכים וקיצור לוחות הזמנים לצורך מתן אישורים מסוג זה מתחדדת ביתר שאת, נוכח ההאטה בענף הנדל"ן, והצמצום הצפוי בהתחלות הבניה, וכתוצאה מכך בהיצע הדירות למגורים.

על כן, מוצע לקבוע הסדר חדש, אשר לפיו פקודת העיריות תתוקן כך שהיטלי פיתוח לא יוטלו עוד במסגרת של חקיקת עזר. במקום זאת, תקבע בחקיקה חובה של כל רשות מקומית להטיל, בצו, על בניה חדשה בתחומה, מס סלילה, מס ניקוז, מס תיעול, מס שצ"פ ומס מוסדות ציבור (להלן – מיסי פיתוח). גובה המס יהיה על פיק הקבוע תקנות שיתקין שר הפנים לעניין זה, בהתאם להמלצות צוות בינמשרדי, בו יקחו חלק כל הגורמים הרלוונטיים, ובראשות מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, אשר יקבע את הסכום שעירייה רשאית לגבות כמס פיתוח. בנוסף, יקבע הצוות כללים שיגדירו פרויקטים שיאופיינו כבניה חדשה הדורשת השקעה משמעותית בתשתיות ראש שטח, ועל כן מצדיקים מס פיתוח בשיעור גבוה, יחסית, ואת הסכום שעייריה רשאית לקבוע כמס פיתוח בפרויקטים אלה. כן מוצע להנחות את שר הפנים לקבוע בתקנות את הכללים שיגבש הצוות, כאמור.

עוד מוצע לקבוע בחוק כי שר הפנים יהיה מוסמך לאשר, לפי בקשת רשות מקומית, בהתאם להחלטת מועצת הרשות המקומית מס פיתוח בשיעור העולה על הקבוע בתקנות, וזאת עד לגובה מירבי בשיעור של 20% מעל הקבוע בתקנות כאמור. שר הפנים יוסמך לקבוע בתקנות כללים לעניין הגשת בקשה כאמור והדיון בה.