הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/התייעלות בעבודת האפוטרופוס הכללי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה כללי

תקציר

צמצום פעולות האיתור מטעם האפוטרופוס הכללי של יורשי נכסים המנוהלים על-ידו.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

האפוטרופוס הכללי (להלן – האפוטרופוס) הינו תאגיד על פי החוק הפועל כיחידה בתוך משרד המשפטים, באופן עצמאי, תוך שמירה על האינטרס הציבורי. במסגרת סמכויותיו, האפוטרופוס הינו הממונה הבלעדי מטעם המדינה על גילוי וניהול רכוש נעדרים, טיפול בעיזבונות לטובת המדינה.

בתיקון מס' 2 לחוק האפוטרופוס הכללי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 (להלן – החוק) תוקן סעיף נקבע כי האפוטרופוס יעביר לקניין המדינה נכסי מטלטלין אשר מנוהלים על ידו במשך חמש עשרה שנים יעביר האפוטרופוס את הנכס לקנין המדינה, ובלבד שבטרם יעביר נכסים אלו, יעשה את הפעולות המנויות בפסקאות משנה (א) עד (ד), במשך תקופה של שנה לפחות, שקדמה למועד העברת הנכס לקנין המדינה.

בפסקאות (א)-(ד) כאמור נכללות, בין היתר, הפעולות הבאות: פרסום הודעה לציבור בשני עיתונים יומיים נפוצים ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים, ייזום הליך של חקירה ובדיקה וכן פעולות סבירות לאיתור בעל הנכס והגשת דין וחשבון לבית משפט על פעילותיו לפי פסקאות אלה (להלן – פעולות איתור).

האפוטרופוס מנהל תיקים רבים ששוויים נמוך מאוד ועלות הפעולות המנויות בפסקאות כאמור גבוהה פי כמה משווי הנכס המנוהל. נכון לפברואר 2009 קיימים כ-4,400 תיקי כספים בניהולו של האפוטרופוס המנוהלים על ידו למעלה מחמש עשרה שנים. בתיקים אלה נמצאים כספים ששוויים מוערך בכ-270 מיליוני ש"ח. מוצע כי האפוטרופוס יבצע את כל פעולות האיתור בהקדם כך שהנכס יעבור לידי המדינה לכל המאוחר לאחר שנים עשר חודשים מהמועד שבו הנכס מנוהל אצלו חמש עשרה שנים (סעיף 1 להחלטה).

כאמור לעיל פעולות האיתור כרוכות בעלויות גבוהות כאשר לעיתים עולות על שווי נכס המיטלטלין המנוהל. לאור האמור, מוצע בסעיף 2 להחלטה, לקבוע כי האפוטרופוס יעביר את נכסי המיטלטלין לקניין המדינה מבלי לבצע את פעולות האיתור מקום בו מדובר בנכס אשר מנוהל זמן רב אצלו – 10 שנים וששוויו נמוך – מתחת ל-10,000 ש"ח.

בנוסף לנכסי מטלטלין, מנהל האפוטרופוס נכסי מקרקעין, כאשר לגביהם נקבע בחוק, כי נמשך ניהולו של נכס כאמור חמש עשרה שנה ושוכנע בית המשפט, לפי דו"ח מאת האפוטרופוס, שאין הצדקה להמשיך בניהול, רשאי בית המשפט לצוות שהאפוטרופוס יעביר את הנכס לקניין המדינה, ולתת לו תעודת שחרור. בפועל, לא נעשה כמעט כל שימוש במנגנון המוצע ומרבית נכסי המקרקעין המנוהלים אצל האפוטרופוס למעלה מחמש עשרה שנים אינם מועברים לקניין המדינה. לפיכך מוצע לקבוע כי נכס מקרקעין שניהולו נמשך עשרים וחמש שנה, יעביר האפוטרופוס את הנכס לקניין המדינה בסיום התקופה האמורה על מנת (סעיף 3 להחלטה). על מנת שהעברת הנכס לקניין המדינה לא יהיה בה בכדי לפגוע בזכויות הדורשים לנכס, מוצע לקבוע כי אין בהעברת הנכס לקניין המדינה בכדי למנוע ממעוניין לתבוע ממנה את שוויו כפי שהיה ביום העברתו אליה.