הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הגברת התחרות בתחום הטלפוניה הניידת והנייחת

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תקשורת

תקציר

הפחתת דמי קישוריות

  • עמודים 14-15 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 3981, הגברת התחרות בתחום הטלפוניה הניידת והנייחת

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

נושא שאין לו קשר ישיר לתקציב 2009 ונמצא במסמך המחליטים רק על מנת למנוע דיון מעמיק בסוגיה.

דברי הסבר

קישור גומלין הוא פעולת החיבור בין רשת בזק ציבורית של בעל רישיון אחד לבין רשת בזק ציבורית של בעל רישיון אחר. קישור הגומלין מאפשר העברת מסרי בזק בין מנויים של בעלי רישיון שונים, או מתן שירותים על-ידי בעל רישיון אחד למנוייו של בעל רישיון אחר. קישור הגומלין הוא תנאי הכרחי לקיום רשת תקשורת שכן, זהו הממשק המאפשר למשתמש ברשת אחת לקיים תקשורת עם רשת אחרת. תעריף קישור הגומלין הוא התשלום שגובה בעל הרישיון הראשון (שהרשת שלו קולטת את מסר הבזק) מבעל הרישיון השני (שמהרשת שלו יוצא מסר הבזק), בעד שירותי השלמת העברת המסר ברשתו. קישור הגומלין לרשת ספציפית איננו ניתן להחלפה על ידי מתחרה ולכן הוא נותן בידי בעל הרשת כוח מונופוליסטי, המתבטא בתעריף הנדרש בעבור השלמת פעולת התקשורת ברשתו. מעבר לכך, תעריף קישור גומלין הגבוה מעלויות השלמת השיחה בפועל, יוצר מקור לסבסוד צולב בין מפעילי התקשורת הנייחת והניידת, ובכך מעוות את יחס התעריפים בין שני התחומים. חשוב להדגיש כי הכנסות חברות התקשורת מקישור גומלין מסתכמות במיליארדי ש"ח בשנה.

בסעיף 5 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת), נקבע כי שר התקשורת רשאי לקבוע את התנאים לביצוע קישור גומלין בין בעלי רישיון, וכן הוראות בדבר אופן ביצוע קישור הגומלין והיקפו, ובכלל זה לקבוע, בהסכמת שר האוצר, תשלומים, תשלומים מירביים או תשלומים מזעריים בעד קישור הגומלין. בהתאם לאמור נקבעו בתקנות תשלומים מירביים בעד קישור גומלין.

דו"ח שהוגש למשרד התקשורת על ידי חברת הייעוץ הבין לאומית Analysys בחודש יולי 2004 המליץ על הפחתת קישור הגומלין בתחום הסלולר לכ-15 אגורות לדקת שיחה. התעריף האמור נקבע על בסיס עלויות השלמת השיחה בחברות הסלולר. על בסיס המלצה זו, הופחתו תעריפי קישור הגומלין בסלולר מכ-45 אגורות לדקת שיחה בשנת 2005 לכ-22 אגורות החל מחודש מרץ 2008. יצוין כי מחירי העברת השיחה בכלל, והשלמתה בפרט, ברשתות הסלולר, נמצאים בירידה מתמדת, וזאת, בין היתר בשל התפתחויות טכנולוגיות בתחום, ובשל הגידול במספר המשתמשים ובמספר דקות השיחה בין הרשתות.

תעריפי קישור הגומלין ברשתות התקשורת הנייחת נקבעו בהתאם להמלצת הועדה להסדרת תעריפי חברת בזק משנת 2003, והם עומדים על כ-4.2 אגורות לדקה בשעות היום וכ-2.2 אגורות לדקה בשעות הלילה. גם בתחום זה חלה ירידה מתמדת בעלויות השלמת השיחה, מהסיבות האמורות.

יש לציין כי בדו"ח הועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל בראשות פרופ' ראובן גרונאו (אשר פורסם בחודש מרץ 2008) הומלץ לבחון מחדש את תעריפי קישור הגומלין ברשתות הסלולר וברשתות הנייחות, מתוך מטרה לעדכנם במהלך שנת 2009.

לנוכח כל האמור, מוצע להנחות את שר התקשורת ואת שר האוצר למנות עד ליום 15 בספטמבר 2008 צוות בין משרדי שיבחן את גובה התשלומים שנקבעו בעד קישור גומלין לבעל רישיון למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים ולבעל רישיון למתן שירותי רדיו-טלפון נייד, בשים לב, בין היתר, להגברת התחרות בתחום הבזק ועלות חיבור בין רשתות הבזק של בעלי רישיון לשירותי בזק. כן מוצע להטיל על הצוות לבחון מתן המלצה בדבר ביטול קביעת תשלומים בעד קישור גומלין.

מוצע לקבוע כי הצוות יגיש את המלצותיו לשרים עד ליום 31 בדצמבר 2008.