הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/ביטול מס רווח הון בשל הפקדות לקופות גמל שבוצעו במהלך השנים 2003 עד 2007

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

ביטול מס רווח הון בשל הפקדות לקופות גמל שבוצעו במהלך השנים 2003 עד 2007.

  • עמוד 154 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 172, ביטול הטלת המס על ריבית ורווחים שמקבל יחיד מקופת גמל לתגמולים, במשיכה כדין, בשל הפקדות שבוצעו בשנים 2003 עד 2007

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

עד שנת 2003 היה קיים פטור מלא על רווחי הון לרבות רווחים שנצברו בקופות גמל הוניות. בעקבות המלצות ועדת רבינוביץ בוצעה רפורמה במס רווח הון אשר קבעה, בין היתר, הוראות לעניין מיסוי רווחי הון על הפקדות חדשות לקופות גמל הוניות החל משנת 2003. בהתאם לכללים שנקבעו, גביית המס כאמור הייתה מתבצעת בעת משיכת הכספים על ידי החוסך. בתחילת שנת 2008 בוצעה רפורמה בשוק מוצרי החיסכון הפנסיוני שתכליתה הייתה ביטול קופות הגמל ההוניות וכי כל ההפקדות החדשות למוצרי חיסכון פנסיוני יהיו לקופות גמל לקצבה (להלן – תיקון 3).

לאור תיקון 3 נוצר למעשה בחשבון החוסך על פני עשרות השנים, "אי" בגין הפקדות שבוצעו בין השנים 2003 עד 2007 שלכאורה בתנאים מסוימים יהיו פטורים ממס רווח הון, להלן התנאים המצטברים לקבלת פטור כאמור:

1. הפקדה שנתית עד תקרת ההפקדה המוטבת (כ-20,000 ש"ח).

2. משיכת הכספים בגיל 67 (לגבר) או 64 (לאישה) לפחות.

3. 15 שנות וותק לפחות בחשבון העמית בקופה.

אומדן הכנסות המדינה העתידיות ממס רווח הון על כספים שהופקדו בקופות גמל במהלך השנים 2003 עד 2007 מוערך בכ-60 מיליון ש"ח (נכון לסוף שנת 2008).

מאחר שההחלטה אם החוסך ישלם מס רווח הון או לא, תהיה בעת ההחלטה על משיכת הכסף על ידי החוסך היא מחייבת את הגופים המנהלים לשמור את "ההיסטוריה" בגין ההפקדות באותן שנים לרבות, קרן ההפקדה, חישוב הרווח הנומינאלי וההצמדה בגין אותם הפקדות לאורך עשרות שנים ועד למועד משיכת הכסף מהקופה. העלויות התפעוליות הגבוהות בגין תיעוד ושמירת ההיסטוריה של הפקדות אלה מושתות בסופו של דבר על ציבור החוסכים. לאור האמור מוצע לתקן את סעיפים 3(ה4) ו-9(18א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, כך שיבוטל מס רווח הון בגין הפקדות לקופות גמל שבוצעו במהלך השנים 2003 עד 2007, הן בשל הצורך להקטין את העלויות התפעוליות בגין שימור "ההיסטוריה" לאורך השנים והן בשל הצורך להקל בנטל המס על חוסכים בקופות גמל לנוכח ההפסדים בחיסכון הפנסיוני שספגו במהלך שנת 2008.

אומדן עלות תקציבית מוערך בכ-60 מיליון ש"ח (נכון לסוף שנת 2008).